Försvarsbeslutet är fattat, nu ska det genomföras

I dag den 16:e juni fattade riksdagen beslut om den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen presenterade i april och som anger inriktningen för Försvarsmakten 2016-2020. I ekonomiska termer innebär beslutet ett tillskott på 10,2 miljarder under perioden.

Den försvarspolitiska inriktningspropositionen innebär bland annat att två nya ubåtar ska anskaffas.
Den försvarspolitiska inriktningspropositionen innebär bland annat att två nya ubåtar ska anskaffas. Foto: Försvarsmakten

– Försvarsmakten välkomnar försvarsbeslutet som bygger på en bred politisk överenskommelse. Beslutet innebär ekonomiska förstärkningar och skickar en viktig och trendbrytande signal till omvärlden. Försvarsmakten ska nu omsätta försvarsbeslutet till militär verksamhet och operativ effekt de kommande åren, säger överbefälhavare Sverker Göranson.

De ökade förslagsanslagen stärker möjligheterna att skapa ökad operativ effekt i samtliga försvarsgrenar. För att klara den nivå som Försvarsberedningen rekommenderade i fjol krävs dock ytterligare steg.

– Försvarsmakten ska nu lägga all kraft på ett så effektivt genomförande som möjligt. Samtidigt är det uppenbart att uppgörelsen inte löser alla problem. Viktiga utmaningar kvarstår, både på kort och lång sikt. Vi får därför inte slå oss till ro – för det gör inte vår omvärld.

Den försvarspolitiska inriktningspropositionen innebär bland annat att krigsdugligheten i krigsförbanden ska höjas ytterligare genom att alla förband ska genomföra krigsförbandsövningar. Denna övningsverksamhet bidrar positivt till utvecklingen av Försvarsmaktens ledningsförmåga och förmågan att understödja förband med logistik.

På Gotland ska en stridsgrupp med ett mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani utvecklas från 2016. Arméstridskrafterna utökas därutöver med en motoriserad skyttebataljon. Inom marinstridkrafterna ska två nya ubåtar anskaffas, två korvetter av Gävleklass modifieras för att vara operativa till mitten av 2020-talet och nya undervattenssensorer ska anskaffas. Inom flygstridskrafterna planeras de första JAS 39E levereras inom perioden och sjöoperativ helikopter nå operativ förmåga. Hemvärnets personalmål om 22 000 personer kvarstår och vissa förband inom Hemvärnet utrustas med granatkastarsystem.