Markstridsskolans fanspikningsceremoni på Armémuseum

Under en högtidlig ceremoni på Armémuseum spikades Markstridsskolans fana fast på fanstången. Fanan kommer att förvaras på museet fram till överlämnandet till skolan senare i vår. Den som överlämnar ett fälttecken är normalt Hans Majestät Konungen, Överbefälhavaren eller av ÖB utsedd general eller amiral.

Vid ceremonin närvarade tre tidigare chefer vid MSS. Brigadgeneral Klas Eksell, längst till vänster, brigadgeneral Micael Claesson, tvåa från vänster och överste Ingemar Gustafsson, tvåa från höger. I mitten står Markstridsskolans nuvarande chef, överste Gustaf Fahl, och längst till höger överstelöjtnant Sven Antonsson, ställföreträdande chef på MSS. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Under rundturen berättades, bland annat, om när svenska officerare förde med sig erövrade fälttecken hem till Stockholm. Det firades med stora fester och fanorna visades upp i Stockholms kyrkor. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Chefen för Markstridsskolan slår i den första tännliken. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Detalj av fanan med Markstridsskolans heraldiska vapen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Fanspikningsceremonin har anor från 1500-talet då fanduken levererades till förbandet och där chefen och soldaterna på plats spikade på duken på fanstången. Ceremonin återupplivades 2007 då den operative chefen inom EU, vid tillfället en svensk officer, mottog sitt kommandotecken. Den nuvarande ceremonin består av att chefen för förbandet eller skolan, oftast tillsammans med ett tiotal övriga anställda vid förbandet, slår i de korta mässingsspikar, tännlikor, som fäster fanduken vid stången. Vid tillfället närvarade även tre tidigare chefer vid Markstridsskolan.

Framtagandet
Arbetet med att ta fram en fana med det skolans heraldiska vapen som grund istället för den svenska, tretungade, fanan inleddes 2011 då Markstridsskolans dåvarande chef, Michael Claesson, startade Arbetsgrupp Tradition.

- Gemenskapen är ett fundament på arbetsplatsen. MSS är i grunden bärare av flera traditioner från infanteriet, pansartrupperna och kavalleriet och dessa är viktiga att bevara, sade Michael Claesson vid starten.

Skolans heraldiska vapen, som utgör grunden för fanan, består av Odens spjut, Gungner, och armring, Draupner. Gungner träffade alltid sitt mål oavsett om det kastades i mörker eller dimma och står som symbol för MSS verksamhet. Draupner åttafaldiges var nionde natt och symboliserar den kunskap och kompetens som ständigt genereras vid MSS. Vapnet är placerat på ett fyrdelat svart och gult fält av flaggsiden och är tillverkad av Handarbetets vänner. Brodösen, Louise Peribert, berättade att fanan tagit ca 815 arbetstimmar att slutföra.

- Fanan är enkelsidig och de två bottentygen är sammanfogade med intarsia (fälla in ett material i ett annat så att ytan blir skarvlös) och sedan är den sydd med plattsöm för att dölja fållen och göra fanans åt- och frånsida lika vackra, säger Louise.

Ceremonin
Ceremonin inleddes med en kort visning av Armémuseums fantrofésamling med tyngdpunkt på 30-åriga kriget och Stora nordiska kriget. Vid själva spikningen låg fanan utbredd på ett bord med tännlikarna halvt islagna. Skolans representanter fick sedan slå i varsin spik och Markstridsskolans chef, överste Gustaf Fahl, höll tal.

- Fanan utgör en fortsättning på den rad av förbandsfanor som följt förbanden inom infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna, den utgör också en fortsättning på de traditioner som utvecklats vid dessa truppslags skolor och centra.MSS gläds nu åt att kunna spika fanan som kommer att bidra till fortsatt samhörighet, gemenskap och arbetsglädje vid MSS, sade Gustaf.