Kyla, vind och snö

Under två veckor har Försvarsmaktens vinterenhet utbildat kadetterna från Militärhögskolan Karlberg i att verka i subarktisk miljö.
− Kyla, vind och snö kommer att suga musten ur den bästa enhet om den inte är rätt utbildad, tränad och förberedd, säger major Tony Gustafsson som är chef vid vinterenheten i Arvidsjaur med 35 års erfarenhet av den oförsonliga miljön.

Övningsledarna förvaltare Peder Sunna, till vänster, och major Tony Gustafsson, till höger, har tillsammans över 55 år av jägartjänst och vintererfarenhet bakom sig. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Vid den här tiden på året så har kadetterna fått vända norrut till jägarbataljonens kaserner och övningsfält i Arvidsjaur. De har just inlett sin andra termin av den treåriga officersutbildningen. De kastades omedelbart in i utbildningen med förberedelser av utrustning, grundläggande skidteknik och åtgärder vid lång och kort rast. För många innebar det helt nya kunskaper. Bara att göra daglig tillsyn på sitt personliga vapen blir mera krävande och måste utföras minutiöst eftersom kyla och snö kan påverka vapnets tillförlitlighet.

− Det är av största vikt att våra kommande chefer har god kännedom och kunskap i vinterförmåga. Eftersom delar av Sverige har vinter eller vinterlika förhållanden under 6-8 månader per år så ställer det krav på samtliga förband som ska verka över hela Sveriges yta, påpekar major Gustafsson.

Många faktorer spelar in

Under utbildning i fysiskt stridsvärde fick kadetterna både praktisk och teoretisk inblick i hur viktig utrustningen är för framryckningshastigheten och för energiåtgången. När det gäller energiåtgång belystes också kostens stora betydelse i en krävande miljö och för krävande tjänst. För chefer är det avgörande att kunna bibehålla stridsvärdet på den egna truppen för att kunna lösa uppgiften.

Grundkursen ”taktik i subarktisk miljö” startade med enskild soldats strid. Utbildningen byggdes på med grunder i förläggningstjänst, där kadetterna plutonsvis bland annat fick upprätta tältförläggningar och eldställningar i form av värn av packad snö.

Mycket fokus har lagts på skarpskjutningsövningar, exempelvis att bekämpa fiender under fram- eller tillbakaryckning på skidor. Efterhand så byttes skidorna ut mot snöskor vilket för många var en fullständigt ny bekantskap. Momenten genomfördes ett flertal gånger med dessa nya ”fortskaffningsmedel” på fötterna för att förstärka inlärningseffekten.

Som avslutning genomfördes innästling på fientligt område, spaningsmoment och eldöverfall mot en fientlig trupp. Efter en samlad insats påbörjades förflyttning mot kasernen på Arméns jägarbataljon som man nådde under morgontimmarna.

Nöjda chefer

Överste Rikard Asksted är chef för Militärhögskolan Karlberg:

− Det har varit väldigt positivt och lärorikt att på plats följa delar av kadetternas vinterutbildning i Arvidsjaur. Den branta inlärningskurva som kadetterna uppvisat under utbildningen vill jag särskilt tacka Försvarsmaktens Vinterenhet för, utan deras expertis och  föregångsmannaskap, samt det instruktörsstöd som lämnats från bland annat I 19, A 9, F 21 och Skyddscentrum, hade det goda utbildningsresultatet aldrig uppnåtts. Tack också till Försvarshögskolan och kadettbataljonen vid Militärhögskolan Karlberg för föredömlig övningsledning.  

  -Nu har kadetterna fått förståelse för att ett felaktigt beteende i den kalla miljön omedelbart ger en negativ konsekvens som vid vissa tillfällen kan vara livsavgörande, avslutar major Gustafsson.