Budgetunderlaget inlämnat

Försvarsmakten lämnade i dag sitt budgetunderlag för 2016 till regeringen. Underlaget är i allt väsentligt i linje med de analyser och redovisningar inför den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen som Försvarsmakten tidigare har lämnat, men har ett fokus på perioden 2016-2018.

I ljuset av omvärldsutvecklingen och försvarsberedningens förslag är inriktningen under de kommande tre åren att stärka den befintliga organisationen och lyfta den operativa förmågan. Försvarsmakten föreslår till exempel en omfördelning mellan de olika anslagen för att till del göra detta möjligt.

– I det korta perspektivet vill vi prioritera förbandsverksamheten framför materielsatsningar. Det handlar till exempel om att fylla upp krigsförband med personal, öka övningsverksamheten och köpa in utrustning till den enskilde soldaten och sjömannen, säger generaldirektör Peter Sandwall.

Som Försvarsmakten tidigare har redovisat kommer sammantaget den operativa förmågan att öka under perioden fram till 2020, men ökningen bedöms inte stå i paritet med den ökning som sker i närområdet.

Budgetunderlaget utgår från de ekonomiska ramar som regering och riksdag tidigare har beslutat. Justeringar kan komma att ske utifrån eventuellt nya uppgifter och ramar i kommande inriktningsbeslut.