Beredskapskontroll av första flygbasbataljon i Ronneby och Visby

Insatschefen gör både föranmälda och oanmälda kontroller av Försvarsmaktens alla insatsförband för att verifiera att förbanden upprätthåller förmåga till anbefalld beredskap. När det gäller flygvapnets förband så faller det på flygtaktisk chef att genomföra dem.

Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy, går igenom mål och syfte med beredskapskontrollen för F 17:s flottiljchef och 1:a flygbasbataljon.
Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy, går igenom mål och syfte med beredskapskontrollen för F 17:s flottiljchef och 1:a flygbasbataljon. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Brigadgeneral Nagy träffar personal ur förbandet.
Brigadgeneral Nagy träffar personal ur förbandet.  Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Kompanichefen på det ena flygunderhållskompaniet, major Stefan Magnusson, redogör för hur väl bataljonen kan svara upp mot kraven inom flygunderhållsfunktionen.
Kompanichefen på det ena flygunderhållskompaniet, major Stefan Magnusson, redogör för hur väl bataljonen kan svara upp mot kraven inom flygunderhållsfunktionen. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Major Tomas Nilsson, flygplatsplutonchef på Visby, flankerad av brigadgeneral Gabor Nagy och överstelöjtnant Magnus Eriksson.
Major Tomas Nilsson, flygplatsplutonchef på Visby, flankerad av brigadgeneral Gabor Nagy och överstelöjtnant Magnus Eriksson. Foto: Torbjörn Faraasen/Försvarsmakten

I mitten av februari kontrollerades 1:a flygbasbataljonen på F 17 i en så kallad föranmäld beredskapskontroll. Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy, med sin stab hade i förväg sänt ut ett antal frågor till förbandet. F 17 och 1:a flygbasbataljonen hade förberett sig väl genom både skriftliga svar och besök ute i verksamheten.

– Dialogen med förband och besöken ute i verksamheten är viktigt för att få en rättvis bild av förbandens förmågor och begränsningar, säger Gabor Nagy.

1:a flygbasbataljon finns och löser uppgifter på Ronneby, Visby, Hagshult och Malmen. Bataljonens tre huvuduppgifter är att stödja och betjäna stridsflygförband, stödja flyg- och helikopterförband samt upprätta flygplats. Dessa uppgifter ska kunna lösas såväl på ordinarie verksamhetsställen som på andra platser med rörliga delar ur förbandet.

Bataljonen är under utveckling med en målbild som tar sikte på 2020. Många delar i bataljonen är dock redan utbildade och beredskapssatta.
– Vi levererar redan idag hög effekt varje dag, året runt och vår tillväxt handlar om att ge förbandet uthållighet genom tillförsel av materiel och övning, säger bataljonchefen överstelöjtnant Magnus Eriksson.

Dag två valde flygtaktisk chef att förlägga till Gotland. Bataljonens verksamhet på Gotland har under senaste året fått ökat fokus med tanke på att verksamheten i Östersjön har ökat.
– Vi har en fast grupperad flygplatspluton i Visby, men vi tillför även delar av såväl flygunderhållskompani som rörligt flygbaskompani för att klara uppgifterna över tid, säger Magnus Eriksson.

Hur gick då kontrollen?
– Jag är mycket nöjd med genomförandet och resultatet av kontrollen. Vi har kompetent personal med fungerande förbandsdelar i beredskap, även om vi inte saknar utmaningar, summerar brigadgeneral Gabor Nagy.