Försvarsmaktens kvartalsrapport inlämnad

Försvarsreformen i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet fortlöper i stort enligt plan. Försvarsmakten kan konstatera att tillgängliga ekonomiska ramar inte medger förmågeuppbyggnad fullt ut. De främsta utmaningarna är fortsatt att rekrytera och behålla gruppbefäl, soldater och sjömän samt att finansiera övningsverksamhet och operativt relevant materielförsörjning.

Beredskap för nationella insatser har upprätthållits i enlighet med författningar och regeringens särskilda beslut för hävdande av den territoriella integriteten. Sveriges sjö- och luftterritorium har övervakats. Incident- och ledningsberedskap har upprätthållits och anpassats med hänsyn till händelseutvecklingen i omvärlden. Parallellt med att den nationella beredskapen upprätthållits så har också internationella insatser och förberedelser för NBG 15 och insats i Mali genomförts planenligt. 

Produktionsresultaten har i huvudsak varit enligt plan. Övningarna Cold Response 14 och Iceland Air Meet har genomförts med gott resultat. Fortsatta åtgärder har vidtagits för att anpassa och balansera förbandsverksamheten relativt tillgängliga resurser. Anpassningarna innebär att övningsverksamheten genomförs med lägre ambitionsnivå än vad som bedömdes möjligt i den planering som låg till grund för BU 2014.

Personalläget är alltjämt ansträngt inom flera kompetensområden och som framgick av årsredovisningen för 2013 kommer det att ta lång tid (år) att åtgärda detta.

Försvarsmakten har fortsatt arbetet med utveckling av en ny organisation (FM Org 18) som en följd av Försvarsmaktens rationaliseringsarbete och regeringens Uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjningen (regeringsbeslut 5 den 14 mars 2013).

I anslutning till årsskiftet togs ytterligare ett steg i omdaningen av försvarslogistiken genom att 196 anställda övergick till FMV. Verksamhetsövergången omfattade delar av teknikkontoren, teknikenheten vid Försvarsmaktens logistik samt Högkvarterets produktionsavdelningar. Med undantag av flyg- och ledningsområdet är därmed försvarslogistikreformens strukturella förändringar genomförda. En mer detaljerad redovisning kommer att lämnas i den myndighetsgemensamma återrapporteringen som sker i början av maj 2014 avseende regeringsbeslut 8.

Materiell tillgänglighet påverkar produktionsresultaten inom flera typer av förband. Åtgärder för att förbättra läget pågår men en långsiktig förstärkning av materielunderhållsåtgärder krävs.

Uppbyggnad av stöd till polisen avseende beredskap med medeltung helikopterkapacitet i enlighet med regeringsbeslutet 28 pågår.