Åtgärdsplan ska förbättra rekryternas bemötande

Undersökningar som gjorts pekar på att de flesta rekryter varit nöjda med sin GMU, grundläggande militär utbildning, på nästan alla förband som genomför utbildningen. Men under 2013 konstaterades att det på K3 i Karlsborg förekommit situationer som inte varit förenliga med Försvarsmakten värdegrund. En åtgärdsplan togs därför fram för att motverka sådana missförhållanden.

Åtgärderna för att förbättra bemötandet av rekryter på K3 har redan gett resultat. Avgångarna från GMU har minskat markant jämfört med tidigare år. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

– Dåligt mottagande, för hög stegring av fysisk belastning och opassande behandling är några av de saker som tyvärr förekommit, vilket gjort att rekryter hoppat av, säger Dag Lidén, regementschef på K3.
Han betonar att Försvarsmakten har en tydligt formulerad värdegrund och det ska vara självklart att alla lever och verkar utifrån den.

Som regementschef fick Dag Lidén i uppgift att snabbt ta fram en plan för att åtgärda problemen på förbandet. Den handlingsplan som upprättades har nu tagits i bruk under inledningen av årets första GMU. En extern inspektionsgrupp har dessutom följt upp åtgärderna för att se att de får önskad effekt. 

De första slutsatserna visar att K3 nu följer GMU-konceptet, och att attityder och bemötande stämmer överens med Försvarsmaktens värdegrund.

– Avgångarna har minskat markant jämfört med tidigare år, vilket tyder på att våra åtgärder för att förbättra bemötandet och reducera stress och arbetsbelastning har gett resultat, och det är mycket glädjande, säger Dag Lidén.

Arbetet med handlingsplanen kommer att fullföljas under kommande GMU-omgångar.