Försvarsmaktens kvartalsrapport inlämnad

I kvartalsrapporten som lämnades till försvarsdepartementet på måndagen beskriver Försvarsmakten den fortsatta utvecklingen och införandet av Insatsorganisation 2014 (IO14). Det är ett arbete som präglas av svårigheter för förbanden att hitta en hållbar balans mellan uppgifter och personella resurser. I ambitionen att kontrollera kostnadsutvecklingen och hitta en hållbar balans, har åtgärder successivt vidtagits.

– De viktigaste målsättningarna kommer att uppnås under året men dessa åtgärder innebär att viss förmågeuppbyggnad för förbanden förskjuts till 2014 och 2015, säger Jan Salestrand, chef för ledningsstaben vid Högkvarteret.

När det gäller kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän (GSS/K) bedöms rekryteringsmålen överträffas med cirka 900 individer medan andelen deltidstjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän (GSS/T), vilka nu för första gången rekryteras via grundläggande militär utbildning (GMU), bedöms vara cirka 2 400 vid årets slut. Det är klart färre än Försvarsmaktens planering men en tydlig förbättring i förhållande till tidigare prognoser.

För att finansiera fortsatt anställning av GGS/K och GSS/T, bibehålla kvalitet i förbandsverksamheten samt hantera viss osäkerhet vad avser effekterna av det nya arbetstidsavtalet och så kallad ledighetsskuld, bedömer Försvarsmakten det som sannolikt att en anslagskredit behöver utnyttjas på förbandsanslaget med cirka 100 miljoner kronor. Förbandsanslaget omfattar totalt drygt 22 700 miljoner. 

Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser beräknas däremot kosta betydligt mindre än det givna anslaget. Här bedöms den av regeringen angivna ekonomiska ramen underskridas med cirka 500 miljoner kronor främst beroende på minskade logistik- och transportkostnader inom ramen för insatsen i Afghanistan.