Försvarsmaktsråd Småland är nu bildat

I dag har Försvarsmaktsråd Småland bildats genom att en avsiktsförklaring undertecknats på landshövdingens residens i Jönköping.

Delar av ledningsgruppen vid undertecknandet av Försvarsmaktråd Småland. Från höger Frida Boklund, Patrik Ahlgren, Minoo Akhtarzand, Anita Hansbo, Eva Sjölin och Lennart Bogren. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Den 1 juli 2010 verkställdes Riksdagens beslut om att göra värnplikten i Sverige vilande. En stor reform som kommer att ta tid att genomföra. Det mest utmärkande av reformen är Försvarsmaktens sätt att personalförsörja sin organisation. Man lämnar plikten och bygger framtida personalförsörjning på frivillighet. De militära förbanden i Eksjö och flera tongivande intressenter för samhälls- och näringslivsutveckling i Jönköpings län har ett gemensamt intresse av att förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling i Småland är goda. Därför har under året en avsiktsförklaring utarbetats gällande samverkan för Försvarsmaktens fortsatta utveckling i vår region. Försvarsmaktens nya förutsättningar för personalförsörjning ställer nya krav och skapar samtidigt nya möjligheter för samverkan med samhället i övrigt.

Utvecklingsfrågor och samverkansformer

Försvarsmaktsråd Småland ska utgöra en plattform för att driva utvecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt dels med att bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Jönköpings län och hela Småland.– Samarbetet är en förutsättning för att Försvarsmakten i Småland ska lyckas med det nya personalförsörjningssystemet. Samtidigt kommer det att ge näringslivet kompetent arbetskraft, med ledarutbildning och yrkeskunnande, säger chefen Ing 2 Patrik Ahlgren.

– Detta är ett viktigt och värdefullt initiativ som Försvarsmakten har tagit som dessutom bidrar till att utveckla och stärka Jönköpings län för framtida utmaningar. En stark samverkan mellan privat och offentlig sektor ger styrka och mandat i arbetet. Vi ser stora möjligheter i att det nybildade Försvarsmaktsrådet ska, förutom att det underlättar personalrekryteringen till Försvaret, bidra till att förse det omgivande näringslivet med relevanta och kompetenta unga medarbetare, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

De företrädare för myndigheter, organisationer och lärosäte som undertecknat avsiktsförklaringen och ingår i ledningsgruppen för Försvarsmaktsråd Småland är;
Landshövdingen i Jönköpings län, Minoo Akhtarzand, ordförande
Chefen för Ing 2 i Eksjö, Patrik Ahlgren
Chefen för SWEDEC i Eksjö, Ronnie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun, Lennart Bogren
Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län, Bengt Dahlqvist
Regionchefen för branchorganisationen Företagarna Jönköping län, Frida Boklund
Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län, Stig Claesson
Biträdande Marknadschef för Arbetsförmedlingen Småland, Eva Sjölin
Rektorn för Högskolan i Jönköping, Anita Hansbo

Under Ledningsgruppen organiseras flera nätverk med ansvar att utarbeta tillvägagångssätt och hitta gemensamma lösningar.
Initialt organiseras nätverk inom tre områden:

  • Nätverk för information, attraktion och yrkesval med representation främst från gymnasieskolor och studievägledare/yrkesvägledare syftandet till att sprida information om Försvarsmaktens roll i samhället och stödja yrkesinformation om Försvarsmaktens olika yrken.
  • Nätverk för meritvärde och arbetskraftsutbyte med bred representation från näringslivsföreträdande organisationer, utbildningsanordnare, kommunala näringslivsbolag, Arbetsförmedlingen och privata företag syftande till att möjliggöra heltids- och deltidsarbete för soldater och samtidigt bidra till en positiv civil arbetsmarknadsutveckling.
  • Nätverk för boende, kommunikationer, social miljö och fritid initialt med representation från höglandskommunerna syftande till att soldater tjänstgörande i Eksjö och deras familjer finner en attraktiv livskvalité i regionen, inte bara under den tid anställningen varar utan även efter avslutad tjänst i Försvarsmakten.