Försvarsmaktens delårsrapport inlämnad

Reformen av Försvarsmakten löper i stort enligt plan, med ett bättre verksamhetsresultat än motsvarande period förra året. Det finns dock ett antal faktorer som påverkar omställningen till den nya insatsorganisationen, IO14. Den främsta utmaningen är att få långsiktig balans mellan ökad övningsverksamhet, tillgänglig personal och ekonomi. Det konstateras i den delårsrapport som lämnades in till regeringen under torsdagen.

Försvarsmakten har genomfört insatser enligt regeringens anvisningar. I Afghanistan har helikoptersystemet bytts från Hkp10 till Hkp16 och styrkan har reducerats med cirka hundra personer till 430. I Adenviken har HMS Carlskrona utgjort det svenska styrkebidraget i EU:s marina insats. Insatsen i Kosovo håller på att avvecklas, samtidigt som en insats i Mali påbörjats.

Nationella insatser har genomförts, framförallt genom Hemvärnets omfattande stöd till samhället. Försvarsmakten har dessutom hävdat Sveriges territoriella integritet efter behov och regeringens krav. Beredskapsnivåerna, som varit föremål för allmän diskussion under våren, anpassas kontinuerligt till det aktuella omvärldsläget.

Övningsverksamheten under första halvåret har genomförts enligt plan, med en hög ambition och med bra resultat. Särskilt tillfredställande är att vissa av övningarna nu riktar sig mot förband i bataljons storlek.

Verkställandet av materielplanen går också som planerat. En större beställning av JAS 39E lades under första halvåret. När det gäller försvarslogistiken går omdaningen vidare.

Arbetet med att utveckla personalförsörjningssystemet fortsätter också. Rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän har gått över förväntan. När det gäller tidvis tjänstgörande är prognosen dock lägre än målsiffran, men fortsatta åtgärder vidtas. När det gäller rekryteringen till hemvärnsförbanden bedömer Försvarsmakten att målen kommer att nås.

Den ekonomiska prognosen för året är höjd med 100 miljoner kronor jämfört med beräkningarna i april. Orsaken är bland annat tidigarelagda anställningar av kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän med ökade löne- och verksamhetskostnader som följd samt implementeringen av ett nytt arbetstidsavtal. Försvarsmakten kommer därmed att utnyttja tilldelat anslag.

För att säkerställa balansen mellan verksamhet, personal och ekonomi minskas därför kostnaderna för förbandsverksamheten med 140 miljoner återstående del av året och för Försvarsmaktens centrala verksamhet med 110 miljoner.

För övningsverksamheten innebär det att några övningar minskas, två övningar utgår och flygtidsuttaget blir något mindre. Chefen för produktionsledningen räknar dock med att de viktigaste förbandsmålsättningarna nås och att det som utgår i år inplaneras under nästföljande år.

Fotnot: 250 miljoner kronor i kostnader är cirka 1 procent av Försvarsmaktens förbandsanslag.