Försvarsmakten följer utvecklingen i närområdet

Den senaste tiden har det förekommit en hög övningsverksamhet och närvaro i och över Östersjön. Både från ryska förband och enheter från Nato och Sverige. Inte minst har den specifika händelsen runt påsk rest frågor om Försvarsmaktens beredskap och förmåga.

Hög militär aktivitet i Sveriges närområde är att räkna med även under hösten. Foto: Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarsmakten är mitt uppe i arbetet med att skapa ett användbart och tillgängligt försvar som ska kunna användas såväl nationellt som internationellt. Reformen har redan nått resultat och innebär bland annat att Försvarsmakten i dag har fler enheter som är avsevärt mer tillgängliga efter relativt korta insatstider, än vad som tidigare varit fallet.

– Under värnpliktsförsvaret hade vi förmågan att mobilisera en stor numerär, men endast efter politiska beslut som följd av dramatiska säkerhetspolitiska utvecklingar, säger Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer.

Numera tjänstgör i princip all personal inom flygvapnet och marinen samt delar av armén ständigt i sin egen krigsbefattning. De innebär att de hela tiden är tillgängliga och om behovet uppstår snabbt kan sättas in i en insats.

– Under hösten 2012 och våren 2013 har vi utvecklat vårt sätt att använda insatsorganisationen i närområdet. Vi håller nu också på att förändra beredskapen och övningsverksamheten utifrån förväntade övningar i närområdet, säger Anders Silwer.

Förändringar av verksamhet och beredskap baseras på de bedömningar som görs och utgår främst från att hantera hot mot Sveriges territorium och svenska intressen i närområdet. Men det innebär inte att Försvarsmakten kommer att engagera och möta all främmande militär verksamhet på och över internationellt vatten.

– Det vore oklokt och kostar resurser som kan användas till förmågeutveckling. Många länder genomför fullt naturligt sin övningsverksamhet i och över Östersjön. Detta är inget hot i sig utan är en naturlig del av respektive lands vidmakthållande eller ökning av sin militära förmåga. Sverige gör på samma sätt med egna övningar eller tillsammans med andra partners, säger Anders Silwer.

Under hösten kommer det att finnas perioder med lika hög aktivitet kring Östersjön som i våras. Det innebär bland annat flera stora övningar med förband från både Nato och Ryssland.

– Vi kommer noga följa utvecklingen i närområdet. Sverige deltar i några av NATO-övningarna och de är av relativt omfattande karaktär. När det gäller andra övningar i närområdet har Försvarsmakten planerat de beredskapsanpassningar som är nödvändiga, säger Anders Silwer.