Samverkan för att lösa uppgiften

Ett angrepp på en stor hamn ute i Europa, ett angrepp avvärjt i Danmark, nu höjs beredskapen i Göteborgs hamn och vi kallar in några av våra hemvärnsförband, övningsledaren målar upp scenariot för övningen Emerentia för personalen från Militärregion Väst. Om det här hade skett på riktigt skulle det varit en av uppgifterna för dem att leda insatsen från Försvarsmaktens sida.

Studiebesök vid driftcentralen på Gothenburgs Approach Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Försvarsmakten, räddningstjänsten, ambulans, polis och väktarbolaget  vid spelade upp en fiktiv händelse och pratade ansvarsfrågor.
Försvarsmakten, räddningstjänsten, ambulans, polis och väktarbolaget vid spelade upp en fiktiv händelse och pratade ansvarsfrågor. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Försvarsmakten, räddningstjänsten, ambulans, polis och väktarbolaget vid spelade upp en fiktiv händelse och pratade ansvarsfrågor. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Övningen Emerentia genomfördes under ett par dagar i slutet av april och var en övning för att öva skydd av samhällsviktigt infrastruktur. Vid förhöjd hotbild kan regeringen besluta om höjd beredskap och Försvarsmakten kan få i uppgift att med stöd av skyddslagen bevaka viktiga samhällsfunktioner.

Samverkan mellan myndigheter

En sådan insats görs inte enskilt utan det är tillsammans som är honnörsordet. Polisen skulle vid det här scenariot leda insatsen men vid en annan händelse skulle det kunna vara räddningstjänsten. Under Emerentia genomfördes ett moment där fem aktörer, räddningstjänsten, ambulans, polis, Försvarsmakten och hamnens vaktbolag spelade upp en fiktiv händelse och resonerade om vem som leder arbetet.

– I all sin enkelhet visar ett sådant här spel att behovet att öva samverkan är stort. Spelet belyser svårigheterna, för att vi ska använda resurserna rätt och lösa uppgiften. Det visar vikten av att kommunicera, det blir inte bra annars, var och en är duktiga men vi måste arbeta tillsammans, sa Clas-Göran Johansson chef för staben för Militärregion Väst.

– Det är en bra övning med flera viktiga delar om just samverkan och hur vi från Försvarsmakten ska bidra, sa chefen för Militärregion väst Fredrik Ståhlberg som tidigare under dagen varit med på en stor samverkansövning tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, polisen, räddningstjänsten, tullen, sjöfartsverket och många fler samhällsaktörer.
- Det finns ingen som bestämmer över alla andra – det beror på vilken lag som styr en eventuell insats. Allt beror på situationen, där vi löser uppgiften, via samverkan. Det är en styrka att ha suttit ner tillsamman med övriga aktörer inom krishantering. Det handlar om att hitta varandra och planera innan en skarp uppgift ska lösas. Hemvärnsförbanden som jag följt under övningen i Göteborg och dess skärgård gör en mycket bra insats, säger Fredrik Ståhlberg

Militärregion väst

Sedan januari i år är det Militärregion väst som har ansvaret för regional militär ledning vid nationell krishantering. Uppgifterna för personalen är att leda militära insatser vid bevaknings- och skyddsuppgifter av den här typen som övades under Emerentia. De ska genomföra civil-militär samverkan och lämna stöd till samhället.

Efter övningsmomentet i hamnen fortsatte personalen från Militärregion väst till Gothenburgs Approach. Det är en gemensam driftscentral för fartyg som anlöper Göteborgs hamn och den drivs av Sjöfartsverket och Göteborgs hamn tillsammans. För Försvarsmaktens personal blev det ytterligare ett tillfälle att knyta kontakter som är användbara vid civil-militär samverkan.

Under uppbyggnaden i år kraftsamlar Militärregion väst på kunskapsuppbyggnad och kontaktskapande verksamhet. Bland annat deltar personalen i staben i olika civil-militära projekt för att på ett effektivare sätt använda resurser och skapa förutsättningar för en gemensam lägesuppfattning.

– Vi har deltagit i länens regionala samverkanskurser där olika händelser som kräver samverkan mellan olika aktörer lyfts upp och vi kommer genomföra en fältövning i Göteborgsområdet under våren. Till hösten blir det fokus på verksamheten väpnad strid, avslutar Clas-Göran.