Information om FMUndSäkC kursutbud 2013 och 2014

FMUndSäkC genomför sedan cirka ett år tillbaka en översyn av det samlade kursutbudet rörande utbildning i underrättelsetjänst. Detta har medfört ett antal förändringar i kursutbudet under 2013 och 2014.

Översynen visade att det då gällande kursutbudet inte svarade mot Försvarsmaktens insatsorganisations behov. FMUndSäkC har sedan dess bedrivit ett intensivt arbete med att kartlägga vilka behov insatsorganisation 14 har och hur dessa behov uttrycks i befattningar.

Inför sommaren och efter sommaren 2013 kommer arbetet intensifieras och konkretiseras i framtagande av kursplaner och kursbeskrivningar. Kurser enligt det gamla kursutbudet kommer inte genomföras i den omfattning som tidigare, till förmån för att nya kurser tas fram. Detta kommer att innebära ett tillfälligt glapp i förmågan för FMUndSäkC att erbjuda kurstillfällen i samma omfattning som tidigare år.

Kurskatalog för 2014 beräknas komma ut i september 2013. Katalogen publiceras på Internet och på Försvarsmaktens intranät.