Beslut om personalförsörjning

Regeringen har fattat beslut om Försvarsmaktens personalförsörjning. Beslutet syftar till att lönekostnaderna år 2019 ska vara 500 miljoner lägre jämfört med i dag. Kostnaderna ska sänkas successivt från 2014 och vara helt genomförda 2019.

Regeringen anger att detta ska ske genom personalreduceringar (både civil och militär) och en förskjutning mot en högre andel tidvis tjänstgörande officerare, soldater och sjömän. Av beslutet framgår också att kvarstående kontinuerligt tjänstgörande officersbefattningar i högre grad ska förskjutas mot specialistofficerare och övriga kategorier.

Försvarsmakten ska senast den 26 augusti redovisa en plan för hur regeringens beslut ska genomföras. Försvarsmakten kommer att återkomma i myndighetens redovisningar till vilka operativa och andra konsekvenser beslutet får.

Högkvarteret kommer nu att analysera beslutet och ta fram en metod för hur arbetet ska genomföras.