Kritik av arbetsmiljöarbetet i Afghanistan

Försvarsmaktens undersökningskommission har nyligen granskat ett rehabiliteringsfall från 2010. Soldaten drabbades av mental ohälsa efter genomförd insats i Afghanistan och det har framförts kritik om hur ärendet hanterats. Kommissionen konstaterar i sin rapport att det funnits brister i Försvarsmaktens omhändertagande av personal med mental ohälsa.

– När det gäller det specifika fallet uppstod friktioner mellan soldaten och de närmaste cheferna och den situationen borde ha kunnat hanteras på plats om det systematiska arbetsmiljöarbetet hade fungerat på avsett vis. Uppföljningen i Sverige har inte heller fungerat optimalt i det här fallet, säger Jan Salestrand chef för ledningsstaben i Högkvarteret.


Kontingenten FS 18 hade en svår uppgift eftersom de var i Afghanistan när motståndet var som hårdast och de var också de som hade störst förluster. Jan Salestrand understryker att förtroendet för FS 18 är orubbat.
– Förbandet var hårt pressat och det kulminerade med dödskjutningen i februari, då två officerare och en tolk sköts ihjäl.

Vid ett bärgningsuppdrag strax efter den händelsen uttryckte soldaten ifråga svagt förtroende för sin kompaniledning. Det var startskottet på en rad händelser där soldaten upplevde sig som förbisedd. Detta uppmärksammades inte av förbandet i tillräcklig grad och detta ledde i sin tur till att soldaten efter hemkomsten insjuknade.


FMUK pekar nu på en rad förbättringsåtgärder när det gäller arbetsmiljö vid internationella insatser och omhändertagandet av personal med mental ohälsa. Det handlar bland annat om att se över ansvarsförhållanden inom Försvarsmakten och förbättra vårddokumentationen vid internationella insatser. Det danska veterancentret framhålls som ett bra exempel på hur det borde fungera, med bred kompetens som samverkar i en sammanhållen process.
– Det är naturligtvis besvärligt för den enskilde individen när det inte fungerar och det kan jag bara beklaga. Nu ska vi se över det regelverk som varit otydligt. På så vis kan vi förebygga och minska effekten av liknande händelser framöver, säger Jan Salestrand.