Hög belastning på Helikopterflottiljen

Försvarsmaktens undersökningskommission har genom ett privat företag kartlagt säkerhetskulturen inom helikopterverksamheten. Undersökningen visar att medvetenheten och ambitionen om flygsäkerhet är hög hos personalen. Men den visar också på en obalans mellan uppgifter och resurser. Många uppdrag, nya uppgifter och nya helikoptersystem, omorganisationer och administrativ belastning gör situationen pressad för personalen.

– Det är bra att en utomstående undersökning kommit fram till det som vi känt under en tid. Insatsverksamheten, främst i Afghanistan, är personalkrävande, vi håller på att införa två nya helikoptersystem och vi har dessutom en brist på både flygförare och tekniker. Det gör att den personal vi har får jobba hårt och känner att resurserna inte räcker till, säger chefen för Helikopterflottiljen Magnus Westerlund.

Undersökningen visar också att den administrativa bördan på mellanchefer är stor och att ledningsförhållandena upplevs som otydliga. De omorganisationer som genomförts upplevs också som besvärande. En annan sak som tas upp är att man tycker att anmälningar om driftstörningar tar för lång tid att hantera.

Försvarsmakten har nu med hjälp av resultaten identifierat ett antal områden att se över.

– Frågan om balans mellan uppgifter och resurser kommer att bli föremål för överläggningar i Flygsäkerhetsrådet. När det gäller förändringar i organisationen måste vi bli bättre på att förklara och skapa delaktighet, säger Johan Svensson chef för flygvapenavdelningen på produktionsstaben i Högkvarteret.

Enligt Johan Svensson ska Försvarsmakten också arbeta för att få kortare handläggningstider för driftstörningsanmälningarna samt åtgärda problem när det gäller materiel- och reservdelsförsörjning som påverkar flygtiden.

– Fördelat på platser där verksamheten bedrivs är Kallax den ort där personalen i störst omfattning anser att det saknas tillräcklig bemanning för att utföra arbetet på ett säkert sätt. En förklaring är att en stor del av personalen från första skvadronen på Kallax nu bemannar helikopterinsatsen i Afghanistan. En nyupprättad bataljonsstab har tagit över en del arbetsuppgifter från skvadronen för att lätta på deras arbetsbörda, säger Magnus Westerlund.