Förebyggande arbetsmiljöarbete

På Försvarsmaktens pedagogiska centrum Militärhögskolan Karlberg sitter 5 elever, särskilt utvalda av säkerhetsinspektören, djupt koncentrerade under en kurs i ämnet ”Verksamhetssäkerhet” som Managementenheten genomför. Syftet med kursen är att utbilda personal som kan agera undersökningsledare i Försvarsmaktens undersökningskommission (FMUK) om och när detta krävs.

Roger Magnergård, Försvarsmaktens presschef, grillar en av kursdeltagarna. Ett mycket uppskattat moment. Foto: Torbjörn F Gustafson/ Försvarsmakten
Kommissarie Lars Lindros vid Stockholmspolisen guidar kursdeltagarna genom moment som uppstår vid samarbete på en olycksplats.
Kommissarie Lars Lindros vid Stockholmspolisen guidar kursdeltagarna genom moment som uppstår vid samarbete på en olycksplats. Foto: Hans Werneholm/ Försvarsmakten
Kommissarie Lars Lindros vid Stockholmspolisen guidar kursdeltagarna genom moment som uppstår vid samarbete på en olycksplats. Foto: Hans Werneholm/ Försvarsmakten

– Genom att FMUK svarar på tre (3) frågor: vad hände, varför hände det, vad gör vi för att det inte ska hända igen, så för FMUK:s arbete Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet framåt, säger chefen för säkerhetsinspektionen överste Anders Emanuelson.

Kursdeltagarna lyssnar till kommissarie Lars Lindros, yttre befäl vid Stockholmspolisen när han guidar dem genom moment som uppstår vid samarbete på en olycksplats. Lindros har vid många tillfällen arbetat tillsammans med Försvarsmakten och räddningstjänsten vid olyckor och andra extraordinära händelser.  Kommissarie Lars Lindros förklarar hur polisen agerar och är organiserad vid fall och händelser som dessa. Deltagarna får många bra tips. Till exempel hur FMUK:s personal bör gå tillväga för att få ut mesta möjliga nyttan av sin närvaro och kunna delges viktig information från polis och andra myndigheter på plats.
-Det är ett påfrestande jobb att utreda sådana här händelser, men det bästa som finns, säger kommissarie Lindros. Trots allt elände man får se och drabbas av så finns känslan av att göra nytta som gör det mödan värt. Tänk på det!

Kursen består av två block med teori (5 dagar) och sedan praktik som genomförs under en skarp FMUK undersökning. Dessutom bör deltagarna ha genomfört kursen “Verksamhetssäkerhet och arbetsmiljöundersökning”, eller förvärvat motsvarande kunskaper genom medverkan i olika undersökningar i FM.  Andra viktiga block under teoriveckan är ”att skapa effektiva team” samt ”samverkan med Statens haverikommisson”, som är på plats med ställföreträdande generaldirektör samt med Statens haverikommissions utredare för militära olyckor.

FMUK är en undersökningsgrupp som inom Försvarsmakten har till uppgift att självständigt och objektivt undersöka händelser, olyckor och allvarliga tillbud som berör myndighetens ansvarsområde och är av den arten att de ur verksamhetssäkerhetssynpunkt bör analyseras på central nivå. FMUK ska lämna in sin rapport och lämna rekommendationer om åtgärder. Detta ska göras inom 60 dagar efter inträffad händelse.

Begäran om insättande av FMUK kan begäras av:
• personaldirektören
• centrala verksamhetsutövare med säkerhets- och arbetsmiljöuppgifter
• Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare, redare och flygoperatör
• Chefen Produktion
• Chefen Säkerhetsinspektionen

En av huvuduppgifterna med FMUK:s undersökningar är klarlägga händelsen och händelseförloppet för att kunna ge förslag till beslut som syftar till att förebygga upprepningar av en enskild händelse eller begränsa effekten av händelsen.

FMUK:s undersökningar syftar inte till att ge underlag för bestraffning av enskilda medarbetare, varken disciplinära eller annan påföljd. Undersökningen är en verksamhetssäkerhetsundersökning och inte en ansvarsutredning.

Grundtanken med FMUK är att systematiskt undersöka och tydliggöra de orsakssamband som ligger bakom händelser, olyckor och allvarliga tillbud och föra ut kunskapen i organisation för att undvika upprepningar. Undersökningsledaren i en FMUK kan vara den som lämnar Försvarsmaktens information i ärendet till allmänhet och media.
- Ljug aldrig och spekulera inte, säger Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård och är mycket tydlig i sitt budskap när han håller kurs i mediarelationer för framtida ledare av Försvarsmaktens undersökningskommission.
- Håll er i er box och berätta så mycket som ni kan. Förklara varför om ni inte kan berätta något. Det kan vara frågor som rör hemliga uppgifter i det fall ni jobbar med. Var inte rädda att påpeka detta för journalisterna. Och vinnlägg er om att de förstått det budskap ni framfört och kan återge detta på ett korrekt sätt. Be att få se citaten de tänker använda. Lycka till i ert arbete, avslutar presschef Magnergård.