Utvecklad integrering vid SWEDINT

Vardagen i en fredsbevarande insats, oavsett om man tjänstgör där som civil, militär eller polis, innebär en ständig utmaning att försöka tolka och förstå olika kulturer. Ofta begränsas vi till att enbart försöka förstå kulturen i det land eller region som den fredsbevarande insatsen genomförs i. Men i begreppet ”olika kulturer” inryms även de olika kulturer som inryms i en civil, polis eller militär organisation.

Foto: Thorsten Hagelberg/SWEDINT

De tre olika delkomponenterna i en FN-ledd insats består dessutom av individer från olika delar världen, vilket ytterligare förstärker behovet av att förstå sin närmaste omgivning och de människor och organisationer samarbetet sker med dagligen under en insats. Swedint har under det senaste året ytterligare utökat samarbetet med svensk polis och olika civila organisationer som bidrar till fredsbevarande insatser i FN:s regi.

United Nations Staff Officer Course (UNSOC) bedrivs vid Swedint två gånger per år och genomförs samtidigt som dess civila och polisiära motsvarigheter; United Nations Civilian Staff Officer Course (UNCIVSOC) och United Nations Police Commander Course (UNPCC). Dessa tre kurser har i sig särskiljande kursmål, men har samtidigt det övergripande kursmålet att visa på vikten av integration mellan civila, militära och polisiära funktioner för att nå framgång i en FN-ledd fredsbevarande insats.

Deltagarna vid dessa kurser kommer från ett stort antal olika länder världen över, vilket därmed även svarar upp mot behovet av olika kulturer inom varje komponent. Tidigare har en Command Post Exercise (CPX) genomförts gemensamt under sista veckan på de tre kurserna. Denna är nu utbytt mot en Integrated Staff Exercise (INSTEX) där fokus flyttats från taktisk till strategisk nivå vid en FN-ledd insats.

Instruktörerna och mentorerna från de tre olika kurserna som leder INSTEX ser till att samverkan och samordning måste ske av tillgängliga civila, polisiära och militära resurser för att lösa komplicerade uppgifter. Några exempel på uppgifter deltagarna ställs inför är demobilisering av olika väpnade grupperingar, förberedelser och genomförande av val, skydd av civilbefolkningen och gripandet av lokala krigsherrar som på olika sätt stör fredsprocessen. Parallellt med dessa uppgifter kan även respektive kurs genomföra kursspecifik utbildning. För den militära UNSOC innebär det att planering genomförs enligt FN:s operativa planeringsmetod så att deltagarna får omsätta del av resultaten från samordningen och samverkan till order och styrningar till egna förband.

Den nyutvecklade gemensamma INSTEX tar bättre tillvara polis- och civilkomponenternas behov av integrering än tidigare CPX genom att den taktiska nivån lämnats för den strategiska nivån. Samtidigt svarar den nya INSTEX också upp mot de nya anvisningar som FN, via Department of Peacekeeping Operations (DPKO), angivit till träningscentra som bedriver denna typ av utbildning. Genom detta samarbete, som kombinerar alla de tre komponenternas behov, är SWEDINT och dess samarbetspartners först med att erbjuda en unik utbildning för personal som skall tjänstgöra inom en FN-ledd fredsbevarande insats.