”Här ska tändas”

I drygt en vecka har andra amfibiebataljonens EOD - pluton tillbringat på Härads skjutfält utanför Strängnäs där de har genomfört utbildning i ammunitionsröjning.

Oskladiggörande av explosiva ämnen där man använt sandsäckar som skydd Foto: Jonas Carlsson/Försvarsmakten

Soldaterna vid plutonen började sin tjänstgöring i februari i år och har sedan dess bland annat genomfört strids- och dykutbildning. Under hösten avslutar de sin utbildning till röjningssoldater.  Plutonens funktion inom bataljonen är att skapa rörlighet på land och under vatten för att underlätta bataljonens strid, enkelt beskrivet skall soldaterna söka, upptäcka och röja oexploderad ammunition.

Utbildning oskadliggörandemetoder

Att kunna vidta skyddsåtgärder och använda oskadliggörandemetoder som syftar till att röja ammunition och begränsa skadeverkningarna vid ammunitionsröjning är också en viktig del i utbildningen. Skyddsåtgärderna kan bland annat vara att bygga skyddstäckning med sandsäckar över objektet eller att bygga avskärmande murar mellan objektet som skall förstöras och det som skall skyddas. Arbetet är tidsödande och genomförs i regel då röjning sker med låg risktagningsnivå, och där inverkningar på infrastruktur och materiel skall minimeras. Med det menas att röjningssoldaterna har gott om tid på sig och kan jobba i lugn och ro utan yttre påverkan från eventuella motståndare.

Fortsatt utbildning

Efter årsskiftet kommer plutonen att börja sin gruppträning där grupperna kommer att tränas i att kunna genomföra olika former av ammunitionsröjningsuppdrag. Uppdragen kommer att ha olika svårighetsgrader i skiftande miljöer, allt för att soldaterna skall få en så bred utbildning som möjligt. Vidare kommer soldaterna att utbildas i ammunitionsröjning under vatten, för att vara fullt operativa vid slutet av nästa år.

 

Jonas Tydén, chef EOD-pluton

 

 

 

Är du intresserad av att arbeta vid andra amfibiebataljonen, sök här