Ingen övertalig

När Försvarsmakten omstrukturerar, ligger ett politiskt beslut i botten. Organisationen ska anpassas och rätt kompetens ska in på rätt plats. Mer resurser till insatsorganisationen, det vill säga fler specialister och anställda soldater. Processen har omhuldats av förhandlingssekretess och inget har läckt ut av den centrala bemanning som genomfördes under augusti.

– I Luleå garnison och på F 21 har vi inga övertaliga. Vi har däremot vakanser, främst flygtekniker, säger ställföreträdande flottiljchef Tommy Henriksson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

När det stora pusslet är lagt med Försvarsmaktens alla befattningar och personal placerats på dessa står det klart att åttiotalet civilanställda blev utan erbjudande. Så ser det inte ut på F 21 och i Luleå garnison där det i dagsläget finns det cirka 50–60 vakanta befattningar, främst flygtekniker och systemtekniker.

Torsdagen den 6:e september påbörjades delgivning av befattning i den nya organisationen till personalen.

– Det som blivit viktigast i denna process är att se till att erbjuda alla individer en befattning, helst på den verksamhetsort som de har tjänstgjort vid tidigare, säger Tommy Henriksson omstruktureringsledare vid flottiljen och ställföreträdande flottiljchef.

För F 21 och i Luleå garnison innebär det att alla har fått ett erbjudande, men det innebär inte att alla är nöjda.

– Vi har gjort allt vad vi kan för att fylla upp organisationen. Några har fått byta förband och tjänstgöringsort. Jag förstår kritiken att det inte varit en öppen process och det känns naturligtvis svårt i de fall där personer inte mår bra på grund av att de inte är nöjda med den sin nya befattning, säger han.

För att kunna möta dessa personer så erbjuds individuella samtal och flottiljledningen har förberett krisstöd som kan användas vid behov.

Facket med från början

Till grund för bemanningen av organisationen har personalen lämnat in CV och utvecklingssamtal med specifika frågor som rör omstruktureringen där individerna har fått berätta vad de helst vill arbeta med.

Både arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna, ATO, vid flottiljen har redan från start arbetat tillsammans i denna process för att kvalitetssäkra arbetet. Något som ATO är odelat positiva till.

– En eloge till arbetsgivaren att de har haft med oss ATO hela vägen. Det ger delaktighet och trygghet, säger Karina Jönsson som företräder de civila i OFR-S.

– Här har vi haft samverkan hela vägen. Ett skolexempel på hur samarbetsavtalet ska användas, säger Leif Edström, facklig företrädare för officerarna i OFR-O.

– Vi har arbetat efter utgivna direktiv och varit överens under resans gång. Jag är jätteglad att vi slipper turordningskretsar och att alla har fått ett erbjudande, säger Elisabeth Carlström företrädare för Seko-medlemmarna.

Senast fredag den 21:a september ska de anställda lämna svar till arbetsgivaren om de tackar ja till den befattning som erbjudits. Därefter startar vakansrekrytering och de åttio som inte har fått erbjudande kan eventuellt erbjudas en befattning.

– Min bedömning är att i princip alla tackar ja. Om någon säger nej ska det följas upp, dels för att individen ska vara klar över vilka förutsättningar som gäller med uppsägningstider och eventuell hjälp från trygghetsstiftelsen, vilket är något som avgörs i varje enskilt fall. Allt för att undvika missförstånd, säger Tommy Henriksson.

Generellt har personalrörligheten i Försvarsmakten varit cirka tusen rörelser per månad där personal har bytt befattningar och/eller förband.

– Organisationen och erbjudande om befattning ligger fast till den 1 januari 2013. Jag kan se en personalrörlighet efter det, vilket öppnar för förändringar, säger Tommy Henriksson.

En av förändringarna i organisationen, som består av två delar; en basorganisation (stöd för produktion) och en insatsorganisation (förband som kan sättas in i insatser), är att det blir färre stabsbefattningar och mycket av det arbete som staben tidigare gjort läggs nu ut på insatsorganisationen.

– Vi måste hitta nya arbetssätt. Vi kommer att upptäcka brister och för att ha en chans att rätta till det innan den 1:a januari 2013, när organisationen träder i kraft, genomför vi test där vi följer flöden av uppgifter. För att vara redo vid årsskiftet sker byten av befattning innan jul, säger han.

Hela organisationen och dess bemanning kommer att offentliggöras efter att den har fastställts i sin helhet.

– Att ändra på en stor organisation kan inte bli annat än smärtsamt. Samtidigt förstår de flesta att detta inte är en organisation som vi kommer att ha i 10–15 år, säger Göran Björklund företrädare för Saco-medlemmar.