Försvaret i budgetpropositionen

Försvarsmakten har i dag tagit del av budgetpropositionen för 2013 (BP 13) och jämfört den med de underlag som Försvarsmakten tidigare lämnat till regeringen.

– Vi välkomnar att regeringen tydligt påtalar vikten av balans mellan uppgifter och resurser. Arbetet med att klarlägga de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna måste därför fortsätta, säger generallöjtnant Jan Salestrand, chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter.

Försvarsmakten noterar vidare att regeringen fullföljer en omfördelning av ekonomiska resurser till förbandsanslaget. Dessa innebär att Försvarsmakten inte ser några ekonomiska begränsningar inom förbandsverksamheten de närmaste åren vilket är viktigt för den fortsatta reformen mot en allt mer tillgänglig och insatsberedd försvarsmakt.

När det gäller materielförsörjning, som också är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna leverera efterfrågade effekter, ser det något annorlunda ut. Försvarsmakten bedömer att kostnaderna för uppgraderingen av Jas Gripen belastar materialanslaget cirka fem miljarder kronor utöver vad Försvarsmakten har kunnat inrymma i den nuvarande tioåriga materielplanen.
Generallöjtnant Jan Salestrand skissar vilka alternativ som kan bli aktuella:
– Det kan medföra behov av omprioriteringar eller andra åtgärder. Exakt vad som ska ske är för tidigt att säga, men vi vet att regeringen vill föra en fortsatt dialog om frågeställningarna samtidigt som den långsiktiga ekonomin analyseras.

Jan Salestrand framhåller att överenskommelsen om uppgraderingen av Gripensystemet är viktig:
– Det är utmärkt att vi får ett annat land att dela utvecklingskostnaderna med. Schweiz är en stabil samarbetspartner i det fortsatta arbetet. Sverige får därmed ett stridsflygsystem som kan mäta sig med den omvärlden kommer att förfoga över. Utvecklingen är också helt i linje med de förslag Försvarsmakten lämnat, avslutar han.