15 000 får sina besked

Under torsdagen får alla yrkesofficerare och civilanställda besked om sin placering från årsskiftet. För de allra flesta innebär beskedet att de behåller samma arbetsuppgifter.  Flera hundra byter förbandstillhörighet utan att deras arbetsuppgifter och arbetsort förändras. 80 civilanställda får besked om att deras kompetens inte kunnat matchas mot lediga befattningar.

Deltagare vid bemanningsarbetet letade in i det sista efter befattningar som passade till personalens kompetens. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Generalmajor Gunnar Karlson är Försvarsmaktens omstruktureringsledare till slutet av september.
Generalmajor Gunnar Karlson är Försvarsmaktens omstruktureringsledare till slutet av september. Foto: Per Flyghed/Försvarsmakten
Generalmajor Gunnar Karlson är Försvarsmaktens omstruktureringsledare till slutet av september. Foto: Per Flyghed/Försvarsmakten

Förra veckan varslade Försvarsmakten om en övertalighet på 230 yrkesofficerare och civilanställda. Nu är antalet nere på drygt 80 och endast civilanställda.

– Genom ett intensivt bemanningsarbete har vi lyckats hitta nya befattningar till det absoluta flertalet. De som återstår har främst sådan kompetens som inte längre behövs i och med att värnplikten är vilande och att krigsförbanden kan ta över vissa uppgifter, säger generalmajor Gunnar Karlson som är Försvarsmaktens omstruktureringsledare.

Han tillägger att innan några medarbetare sägs upp kommer ett sista bemanningsvarv genomföras för att pröva oplacerade medarbetare mot vakanser som kan uppstå om någon tackar nej till sin placering. Uppsägningsbesked kommer att lämnas den 31 oktober.

Byte av arbetsort

Ett antal medarbetare – både civilanställda och yrkesofficerare - får ett erbjudande om en befattning på en annan ort. I de flesta fall handlar det om en ny placering inom dagpendlingsavstånd, men vissa kommer att byta till en mer avlägsen arbetsort eftersom det är där Försvarsmakten behöver deras kompetens.

– En del av dessa har själva vid utvecklingssamtal framfört önskemål om placering på en viss ort. Andra måste nu sätta sig och noga tänka igenom situationen tillsammans med sin familj. Den 21 september ska svar lämnas, säger Gunnar Karlson.

Ändrat försvar - ändrat personalbehov

Med årets omstrukturering tar Försvarsmakten ytterligare ett steg i reformeringen till det tillgängliga försvar som riksdag och regering har fattat beslut om. I praktiken innebär det att Försvarsmakten går från att vara en utpräglad utbildningsorganisation för värnpliktiga till fokus på krigsförband med soldater som stannar kvar i flera år och som kan utföra uppgifter som inte värnpliktiga kunde. En stödjande basorganisation behövs fortfarande men i organisation 2013 har Försvarsmakten minskat antalet befattningar där, som till exempel servicemän och hantverkare vid övnings- och skjutfält.

Omstruktureringen innebär också att införandet av ett tvåbefälssystem fullföljs. Fler än fyra tusen befattningar för specialistofficerare är nu bemannade, i huvudsak med yrkesofficerare som är utbildade i tidigare befälsordningar.

– Försvarsmakten tog beslut om ett tvåbefälssystem redan 2008 och har börjat införa det sedan dess, men bemanningen från 1 januari 2013 är ett viktigt steg på vägen att ge systemet fullt genomslag, säger Gunnar Karlson.

Beslut om pendlingsersättning

Ett fåtal av de fasta befattningar i krigsförband som nu bemannas, är befattningar som Försvarsmakten anser i regel bör bemannas med medarbetare som pendlar under ett begränsat antal år. Detta för att arbetet ställer krav på färsk kompetens från viss verksamhet eller utbildning. I anslutning till att medarbetarna får besked om vilken befattning de placerats på, får de också veta om Försvarsmakten medger pendlingsersättning till den befattningen.

Kända bristkompetenser

Bemanningen av den organisation som ska intas den 1 januari 2013 pågår till slutet av september. Försvarsmakten har valt en central arbetsmetod för att kunna åtgärda kompetensmässiga och geografiska obalanser så långt det är möjligt. Resultatet så här långt visar att vakansläget har jämnats ut.

– Vi har brist på vissa kompetenser, och detta går inte att lösa genom omfördelning av personalen. Det handlar till exempel om flygtekniker och ubåtspersonal. Genom bemanningsarbetet har vi fått en ordentlig genomlysning av vakansläget och utgående från detta kan myndigheten nu gå vidare och komma fram till hur och när vakanserna bör täckas, säger Gunnar Karlson.

Förbanden kommer nu att veta vilken bemanning de har vid ingången av 2013. Därmed finns goda förutsättningar för att balansera uppgifter och resurser under nästa år vid kommande produktionsdialoger i höst mellan förbanden och Högkvarteret. Vid dialogerna avgörs också, liksom tidigare, vilka medarbetare som placeras på bemanningsuppdrag inom myndigheten, främst på skolor och centrum. Totalt rör det sig om 450 personer.