Säkrare system för kompetensinventering

I en artikel i Dagens Nyheter den 25 mars påstås felaktigt att Försvarsmakten ska använda rekryteringsverktyget ReachMee när personalens kompetens ska redovisas i årets omstrukturering.  Detta stämmer inte. Omstruktureringsledaren beslöt för ett par veckor sedan att inte använda ReachMee på grund av säkerhetsskäl.

Under 2012 genomförs en omfattande omstrukturering i Försvarsmakten som ska mynna ut i en ny organisation till 2013. Samtliga befattningar i den nya organisationen kravsätts och inför bemanningsarbetet efter sommaren ska personalens kompetens inventeras. Målet är att de anställdas kompetens i den nya organisationen bättre än i dag ska matcha befattningarnas krav.

Nytt beslut har tagits

I ett direktiv som skickades ut till förband, skolor och centrum i slutet av februari angavs att anställda själva skulle redovisa sin kompetens i rekryteringsverktyget ReachMee. 

– För ett par veckor sedan tog vi ett nytt beslut. ReachMee ska inte användas på grund av säkerhetsskäl. Istället håller vi nu på att titta på andra lösningar. Så fort vi är klara kommer vi att tala om på vilket sätt kompetensredovisningen ska göra, säger Patrik Dahle som är Försvarsmaktens omstruktureringsedare.

Beslutet om att inte använda ReachMee är kommunicerat internt via intranätet emil.

Bättre balans och tvåbefälssystem

Omstruktureringen är en förutsättning för att komma tillrätta med personella obalanser som finns i dag och ett sätt att fullfölja införandet av ett tvåbefälssystem med officerare och specialistofficerare.

Arbetet tar sin utgångspunkt i de krav som regeringen ställer på insatsorganisationens tillgänglighet och omfattar samtliga kontinuerligt tjänstgörande anställda i Försvarsmakten, såväl civilanställda som militärer.