Omstrukturering för ett tillgängligt insatsförsvar

Försvarsmakten ska under året fastställa och bemanna en ny organisation till 2013. Den nya organisationen blir ett i huvudsak stående försvar där såväl personal som materiel finns tillgängligt med kort framförhållning. Metoden för omstruktureringen är vald för att stödja Försvarsmaktens reformering.

I samband med ÖB:s senaste chefsmöte den 28 februari, presenterades hur omstruktureringen ska gå till under året. Alla kontinuerligt anställda i Försvarsmakten, såväl civilanställda som militärer på olika nivåer, ska lämna sina befattningar i Försvarsmaktens nuvarande organisation. Därefter ska deras kompetens matchas mot befattningarnas krav i den nya organisationen 2013. Inget verksamhetsställe eller ort lämnas åt sidan, utan hela verksamheten är föremål för omstruktureringsåtgärder.

33 000 befattningar får grundkrav

Ett omfattande arbete har pågått sedan i höstas med att strukturera och kravsätta alla befattningarna som ska ingå i den nya organisationen 2013. Totalt rör det sig om cirka 33 000, vilket även inkluderar tidvis tjänstgörande. Undantaget denna gång är drygt 20 000 med hemvärnsavtal och en del "internrörliga" befattningar. Jan Pålsson är projektledare för detta arbete:

– Personal med rätt kompetens ska ha rätt befattning - det är den bilden vi har utgått från. När vårt underlag blir fastställt i slutet av mars, blir det basen för bemanningen av organisation 2013. Kompetensen hos de civila och militära medarbetare som är kontinuerligt tjänstgörande ska då matchas mot befattningarnas grundkrav.

Balansera fördelningen av yrkesofficerare

En fråga som projektet fått brottas med är fördelningen av yrkesofficerarna. Här finns ett hårt strategiskt tryck om snabb balansering. Det långsiktiga målet är 35 procent officerare och 65 procent specialistofficerare. Nu blir balansen 40-60 till 2013.

– I arbetet har vi varit tvungna att tänka nytt. Tänka oss in i tvåbefälssystemet. Officerare kommer i framtiden kanske inte göra exakt samma saker som i dag. Specialistofficerare ska fördjupa sig i sin specialitet, inte bara på exempelvis grupp-, plutons- och fartygsnivå - utan även som stabsspecialister, säger Jan Pålsson.

Koordinering med omdaning försvarslogistik

Försvarsmaktens omstruktureringsledare, Patrik Dahle, har uppgiften att koordinera bemanningen av organisation 13 med omdaning försvarslogistik. Ännu finns inget regeringsbeslut om hur eller på vilket sätt huvuddelen av försvarslogistiken ska omdanas under 2012 och 2013.