Från invigning till workshop – genderfrågor i fokus

Nu har Försvarsmakten inrättat ett center som höjer de nordiska ländernas kompetens i genderfrågor nationellt och internationellt – hela vägen från planering till genomförande och utvärdering av militära operationer. Direkt efter invigningen samlades representanter från EU, FN, Nato och OSSE på centret för en första workshop.

Överbefälhavare Sverker Göranson överräckte Försvarsmaktens vapensköld till kommendörkapten Jan Dunmurray, chef för det nyinvigda Nordic Centre for Gender in Military Operations. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors betonade att hela befolkningen i ett konfliktområde måste involveras i fredsprocessen – något som ett genderperspektiv kan bidra till.
Försvarsminister Sten Tolgfors betonade att hela befolkningen i ett konfliktområde måste involveras i fredsprocessen – något som ett genderperspektiv kan bidra till. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten
Försvarsminister Sten Tolgfors betonade att hela befolkningen i ett konfliktområde måste involveras i fredsprocessen – något som ett genderperspektiv kan bidra till. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens målsättning är att nå snabbare och bättre resultat genom att arbetet i fredsbevarande operationer anpassas till olika gruppers unika behov och säkerhetssituation. Målet ska nås genom ett förbättrat civilmilitärt samarbete där det nya centret utgör ett nav för kunskap i genderfrågor.
– Vikten av ett genderperspektiv i militära insatser har traditionellt sett underskattats och behovet av samarbete är stort, sa överbefälhavare Sverker Göranson i sitt invigningstal.
Vidare talade ÖB om att genderperspektivet handlar om att kunna se om och när män och kvinnor berörs på olika sätt av en insats. Och om vi i militära fredstödjande operationer säkerställer att vi får tillgång till information från hela befolkningen, så ökar sannolikheten för att vi ska nå ett bättre resultat och en långsiktigt hållbar utveckling.

De bästa lärdomarna

All personal som genomför insatser för Försvarsmaktens räkning får en grundutbildning i FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet samt utbildning i Försvarsmaktens etiska riktlinjer och uppförandekod. Försvarsmakten har även egna rådgivare i genderfrågor, liksom EU, FN, Nato, OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och icke-statliga organisationer. Men behovet av internationellt strukturerade samarbetsformer mellan aktörerna i världens konfliktzoner är stort. Vilka är de bästa lärdomarna vi kan dra ur ett genderperspektiv från fredsbevarande operationer i Afghanistan, DR Kongo, Kosovo, Tchad och Somalia? Hur sprider vi kunskapen mellan nationer och hur utbildar vi civil och militär personal inför fredsbevarande operationer? Detta är uppgifter som det nya centret för genderfrågor har i uppdrag att fokusera på.

– Vi har inlett en två dagar lång workshop med representanter från FN, Nato, EU och OSSE som tillsammans med de nordiska länderna ska ta fram riktlinjer för kommande samarbete, säger kommendörkapten Jan Dunmurray, chef för Nordic Centre for Gender in Military Operations.  Denna typ av samarbete har länge varit eftersökt. Med den samlade kunskap som denna workshop innehåller kan vi nå mycket längre än vad någon enskild organisation eller nation kan.

Workshop lägger grunden

Enligt Jan Dunmurray kommer workshopen att fokusera på områden där avsikten är att komma fram till en gemensam syn på vilken väg man ska gå: övergripande doktrin och policy för genderfrågor; hur man ska utbilda och förbereda såväl enskilda stabsofficerare som förbandsenheter, samt hur man bäst ska arbeta med erfarenheter och lärdomar man dragit från tidigare insatser.
– Det nya centret ska inte ta ledningsansvar för alla frågeställningar, men vi ska jobba för att stödja den, eller de, organisationer som är bäst inom sitt delområde i syfte att utveckla denna del maximalt genom vår expertis. Vår förhoppning är att vi ska kunna bidra till öppenhet och transparens mellan alla inblandade, så att genderrelaterade frågor får ett bra genomslag i all militär verksamhet. Detta i sin tur kommer att gagna alla inblandade, framför allt civilbefolkningen som finns mitt i de konfliktdrabbade områden där vi bedriver militära operationer. Det är den operativa effekten i det säkerhetsstödjande arbetet som är vår ledstjärna, avslutar Jan Dunmurray.