Samarbetet med den afghanska ingenjörskolan

"Att vara generös med kunskap är ett viktigt steg i uppbyggnaden av den afghanska armén." Det är en av slutsatserna som Peder Andersson vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, drog när han tjänstgjorde vid den afghanska arméns ingenjörskola. Här berättar han själv om sina upplevelser.

Planläggning i sanden. Foto: Håkan Ohlsson/Ing 2/Försvarsmakten
Karttjänst, inte alltid så lätt att börja läsa från vänster!
Karttjänst, inte alltid så lätt att börja läsa från vänster! Foto: Peder Andersson/Ing 2/Försvarsmakten
Ett av teamen bygger sandlådor inför utbildningen.
Ett av teamen bygger sandlådor inför utbildningen. Foto: Peder Andersson/Ing 2/Göta ingenjörregemente
Karttjänst, inte alltid så lätt att börja läsa från vänster! Foto: Peder Andersson/Ing 2/Försvarsmakten
Ett av teamen bygger sandlådor inför utbildningen. Foto: Peder Andersson/Ing 2/Göta ingenjörregemente

– Hur kan man vara så generös med kunskap, frågade en elev som gick kursen Engineer Basic Officer Training. Sex nationer i mentorteam ( Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Ungern, Kroatien), civila organisationer samt afghanska civila och militära instruktörer är delaktiga i uppbyggnaden av den Afghanska nationella arméns ingenjörskola (ANA EngrS). I frågan kan inrymmas både politiska och humanitära uttryck.

Nu tror jag att avsikten mer handlade om kulturers olika synsätt på kunskap vilket i många fall är synonymt med makt. Hur som helst kändes det som att vi (Sverige) gör skillnad när vi bidrar i utbildningsfrågorna och bygger något, förhoppningsvis, hållbart på sikt.

Trots stora avstånd till central ledning för skolan, 450 kilometer, kunde skolan ändå upprätthålla kommunikation (brev samt mobiltelefoni) och erhålla order från försvarsministeriet, Kabul Training Center med flera. Beslutsfattning innefattar ofta hänsynstagande till om någon kommer ”förlora ansiktet” eller att det ska vara rättvist. Svårighet ligger dock i att delegera rätten att fatta beslut vilket medför att många beslut lyfts upp till ministeriet. När vi lämnade skolan i somras var dock det digitala nätet byggt i skolan vilket medför att det kommer bli möjligt att kommunicera via internet och telefon. Oftast fungerade administrationen av eleverna avseende löner, elevanmälningar, kursintyg med mera. Ibland var ANA EngrS uppfattning om läget bättre än vår, de har sina egna kontakter.

Jo, vi använder faktiskt ord som kursanmälan, kursplaner, kursintyg samt examinerar eleverna. Strukturer fanns inom ANA men utvecklas när vi sätter upp helt nya kursmål och kursplaner. Jim Ellingsworth, blev flyttad från att vara mentor vid Advanced Combat Training (soldatutbildning) till att bli ansvarig för NCO sektionen och uppstarten av kursen för underofficerare (NCO). Under tio veckor lär sig eleven karttjänst, orderträning, lätta befästningar, Counter-IED, minröjning med mera.  Lektionssalar byggdes i befintliga förläggningsutrymmen och större delen av vår tid ägnades åt att planera och genomföra kursen med skolans personal som var avdelad att vara instruktörer och kurschefer.

Utökning av personal

Skolans stab fylldes upp med ytterligare personal, S1, S3, S4, S6 samt utbildnings- och utvecklingsenheter vilka tog sina skälvande steg mot att fortsätta utvecklas och verka. Resan är lång när de ska börja jobba i en helt ny skolstruktur men även en helt ny skolstruktur i ANA. Även om ANA etniskt blandar förband och skolor finns det dock kvar strukturer som påverkar på olika ledningsnivåer. Skolans personaluppfyllnad var cirka 35 procent (89 av 280, 1390 Tashkil: organisationslista) i juli 2011. 30 personer tillfördes under våren som skulle bli ansvariga för motor- och materielpooler, instruktörer till olika kurser, befattningar i skolans stab etc. Den personal som tillfördes var i huvudsak yngre officerare/underofficerare men även äldre officerare, överstelöjtnant, som satte sig på skolbänken tillsammans med underofficerare för att genomgå utbildning för att kunna hålla framtida kurser.

Mujjahedin, heliga krigare, 26 elever från överstar till kaptener kom till skolan i juni. När vi bad en elev från en annan klass gå in och informera dessa Mujjahedin var svaret – Nej! Det fanns inte i hans värld att han skulle ”störa” dem. Det var inte utan att dessa Mujjahedin gavs en hel del respekt från alla. De visade hur man var som föregångsman och ställde helhjärtat upp på utbildning. Håkan Ohlsson, mentor på officersutbildningen, ansvarade för att mentorera kursen vid just denna kurs. Det var inte utan lite darr på manschetten som Håkan genomförde den första delen av kursen extra iakttagen av några av de äldre herrarna.

Svenskt kaffe, knäckebröd med Kalles kaviar fick vi tag igenom det svenska NSE (National Support Element). Att det kan vara så gott! Att dricka kaffe blev en ventil på kvällarna då vi svenskar samlades i barren, oftast med andra nordbor, vilket ofta ökade förståelsen för vad som pågick på skolan eller inom mentorteamet.

Utökning av elever

Från 100 till 400 elever. Den dåvarande rudimentära ingenjörutbildningen i Kabul flyttades till Mazar-e-Sharif sent 2009 då de första delarna av ANA Engineer School Mentor Team (ANA ENGRS MT) anlände till Afghanistan. Under 2010 anlände en kader av afghansk personal och under våren etablerades skolan pa Camp Shaheen (örnen, vilken var 209 kårens förbandssymbol) i Mazar-e-Sharif. En ammunitions- och minröjningsskola på plats har fått utgjöra skolans tillfälliga ledningsplats och plattform att växa från. De första kurserna för officerare och soldater genomfördes hösten 2010. År 2011 accelererade genomförandet av kurser, nya kurser för NCO och för blivande kaptener/kompanichefer samt skolans stab tog form. Det går framåt i hög fart även med våra mått mätt. All materiel som tillförs är modern och ny!
Förbandsproduktionsplanen, tidigarelades med 13 månader, medförde stor belastning tidigare än väntat för ANA ENGRS det vill säga innan skolan är färdigbyggd. I nuläget prioriteras uppfyllnad av Route Clearance kompanier och under 2012 kommer Combat Support bataljonerna (innehåller ett ingenjörkompani) att prioriteras och därefter ingenjör bataljonerna.

För att möta de större elevmängderna på ANA ENGRS upprättades tillfälliga kontorsutrymmen, lektionssalar, tältförläggningar (Alaska tält), utbildningsplats (workshop) för specialkurser för el-, rörläggeri, svetsarbeten, uppställningsytor för fordon samt materiel. I april anlände åtta bandschaktare, fyra scrapers , sju rangers 4*4, fyra HMMWV, tankbilar för diesel och dricksvatten etc. Slutligen kommer ANA ENGRS att ha cirka 240 fordon, 800 dagelever samt en personal på cirka 280 stycken. Ny klartid för snart nybyggda ANA ENGRS är satt till nov-dec 2013. Tidigare klartid 2012 är framflyttad efter behov av att omarbeta stomplanen för skolan.

Mentorteamet kände sig trygga över lag. Huvuddelen av tiden tillbringas på den afghanska campen Shaheen eller strax utanför på övningsområdet och i närliggande by. Resor sker mellan olika byar samt viss rek vid olika händelser exempelvis vid ett större jordskred i området. Man får leva med att det finns en hotbild mot campen och mot Isaf-personal. Under mentortiden inträffade mindre incidenter där situationen blev hetsig och enstaka kurs avbröts då säkerheten inte kunde garanteras.

Slutsatser

Att vara generös med kunskap är ett viktigt steg i uppbyggnaden av ANA. Vi svenskar är duktiga utbildare och mentorer samt har lätt för att samarbeta med andra. Sverige och Försvarsmakten har mycket att ge i detta sammanhang. Uppbyggnaden av ANA kommer att ta tid! Måttstocken bör dock nyanseras, vilken kunskapsnivå är acceptabel?

Artikeln är hämtad ur Götaingenjören nr 93 där du hittar fler intressanta artiklar.