Samnordisk plan skapas för övningsverksamhet

De nordiska länderna har beslutat att skapa en samnordisk plan för tränings- och övningsverksamhet, omfattande de kommande fem åren.

De nordiska ländernas deltagare vid Nordefco-mötet. Till höger kommitténs ledamöter: (fr v) Flemming Lentfer, Danmark, Mika Peltonen, Finland, Odd Werin, Sverige och Erik Gustavson, Norge. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Beslutet togs på det senaste mötet i den militära koordineringskommittén (MCC) inom det nordiska samarbetet. Mötet hölls i Stockholm i mitten av september. Kommitténs ledamöter, representerande försvarsmakterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, godkände ett förslag som innebär att de nordiska ländernas militära tränings- och övningsverksamhet ska inrymmas i en och samma plan med början 2012. Förslaget kom från en samnordisk arbetsgrupp.

Odd Werin (Sverige), konteramiral i Försvarsmakten och ordförande i MCC, förklarar här bakgrund och sammanhang:
– Att gemensamt dela på nordiska resurser är ett av de viktigaste målen för det nordiska försvarssamarbetet. Samnordisk träning, såväl på en ”joint” (fler försvarsgrenar) som på en ”combined” (samma försvarsgrenar från flera länder) nivå, skapar en massa bonuseffekter, jämfört med att varje land enskilt skall genomföra militär träning och övningar. Våra  nordiska länder har ju en bredd och variation i sina försvars- och vapensystem, vilket kan ge en god spännvidd när man tränar och övar tillsammans. Ett exempel är ubåtsvapnet. Ubåtar finns i den norska och den svenska marinen men till exempel inte i den danska, så genom samnordisk träning kan effekter uppstå som annars inte vore möjliga.

Odd Werin fortsätter:
– Ett annat tydligt exempel är gränsöverskridande flygstridsövningar. Med de olika erfarenheter som finns i de nordiska flygvapnen, kan samnordisk träning ge resultat på den högre skalan. De nordiska länderna har olika luftstrids- och luftförsvarssystem, olika sorters utrustning och olika sorters militära flygplan. Att då, med tillgång till det stora, gemensamma nordiska luftrummet, öva tillsammans, kan bara bli bättre än att göra det ensam.


– Du nämner nivåerna ´joint´ och ´combined´, vilka är etablerade begrepp i internationellt militärspråk. Vad står de bägge begreppen för?

– Att träna och öva tillsammans på en ”joint” nivå betyder att olika försvarsgrenar, som till exempel förband ur flottan och ur flygvapnet, övar tillsammans. På så sätt ingår såväl den marina arenan som luft-arenan i en och samma övning. När man talar om nivån ”combined” betyder det till exempel att ett lands arméförband övar tillsammans med ett annat lands arméförband, på land-arenan. Genom dessa olika nivåer kan man uppnå träningseffekter som ingen enskild nordisk försvarsmakt kan ha råd med idag. I termer av antal medverkande förband, antal soldater och sjömän, variation i klimatzoner och i typ av övningsterräng samt i reda pengar för vad det kostar att genomföra militär träning och övningar.

Beslutet som tagits är ett första steg på vägen. Framtiden innehåller möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparing av olika slag, som ett resultat av att dela på gemensamma resurser.
– Försvarsmakterna i de fyra nordiska länderna kommer nu att få en gemensam plan för träning och övning. Detta första steg kommer att utvecklas vidare under de kommande åren. Att utgå från ett nordiskt perspektiv ger oss goda möjligheter till högre effekter och mer kostnadseffektiva lösningar inom det militära tränings- och övningsområdet, säger Odd Werin.