Fortsatt fokus på insats

Försvarsmakten har i flera år övat strid från lätta fordon, framförallt har det skett under utbildningar inför utlandsmissioner. Just nu utbildas officerare ingående i Nordic Battlegroup, NBG, närmare bestämt stabspersonalen i Core Battalion.– Det är viktigt att vi får upp all personal i staben till en så hög kunskapsnivå som möjligt när det gäller olika stridssituationer, det ger en trygghet för alla, säger överstelöjtnant Jari Mäkelä, bataljonschef.

Övningsledaren Peter Wiklund går igenom nästa typfall som är när fordonet attackeras framifrån.
Övningsledaren Peter Wiklund går igenom nästa typfall som är när fordonet attackeras framifrån. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jari Mäkelä, chef Core Battalion.
Överstelöjtnant Jari Mäkelä, chef Core Battalion. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övningsledaren Peter Wiklund går igenom nästa typfall som är när fordonet attackeras framifrån. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jari Mäkelä, chef Core Battalion. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatser i Sverige och utomlands har påvisat ett behov av att öka förmågan avseende strid från och vid lättare fordon. Utomlands löser Försvarsmakten uppgifter i en miljö där beskjutningar och eldöverfall tillhör hotbilden.

Snabb evakuering

Idag används flertalet typer av fordon vid insatser En del av dessa är i huvudsak avsedda för transport och inte strid. Detta innebär en låg verkans- och skyddsnivå för personal och fordon. En anledning till detta är att denna typ av fordon saknar lavett och observationslucka.
– Det vi övar nu är grunderna och går igenom olika typfall, bland annat simuleras beskjutning mot fordonskolonner från alla håll, framifrån, bakifrån, från vänster och höger. Att klara sig ur sådana situationer kräver väl inövade och ofta repeterade rutiner. Fiendens eld kommer att samlas mot fordonet så grunden är att så snabbt som möjligt evakuera området runt fordonet, berättar sergeant Peter Wiklund, övningsledare.

Många friktioner

Ett eldöverfall mot en fordonskolonn är en situation där motståndaren i många fall förberett sig noga. Händelseförloppet är troligtvis mycket snabbt och innebär sannolikt eget skadeutfall och kommer därför kraftigt försvåra för cheferna att få lägesuppfattning samt att leda gruppen eller plutonen initialt. Detta kräver väl inövade och ofta repeterade rutiner vid sammanstöt i syfte att överleva situationen. Samordning av eld och rörelse sker från lägsta nivå med början på enskild soldat och uppåt.
– Det är viktigt att vi övar det här, det gäller att vi har god färdighet på vapenhanteringen inne i fordonen med alla friktioner det innebär. Det är trångt med stridsutrustning på och bilbältet måste ibland kopplas loss, fortsätter Peter Wiklund.

– Nu har vi gått in i vidmakthållandeskedet men vi kör ändå på för fullt och övar. Just nu ligger fokus främst på soldatfärdigheter och sambandstjänst. Under dagarna här på Tåme skjutfält övar vi förutom strid från lätta fordon också grupps strid och genomför kast med skarp handgranat. På kvällarna kör vi teoretiska pass om hur man nyttjar indirekt eld och flygunderstöd, så kallad CAS. Det gäller att inte släppa fokus då vi fortfarande är insatsberedda, avslutar Jari Mäkelä.