För rikets försvar

Delar ur CBRN-kompaniet har under den gångna veckan varit ute i fält och genomfört en övning där soldaterna har förbättrat sina kunskaper och färdigheter i att lösa uppgifter kopplat till det nationella försvaret.

Förutsättningarna för övningen var att Sverige var utsatt för ett strategiskt överfall från en främmande stormakt och att CBRN-kompaniet efter mobilisering löste uppgifter bakom motståndarens linjer tillsammans med hemvärnsförband i Umeåområdet. Under övningen var soldaternas tillgång till föda och möjlighet till vila starkt begränsad, vilket bidrog till att deras stridsvärde och vilja sattes på hårda prov.

Soldaternas kunskaper finslipades under dagarna genom en rad formella utbildningar i sprängtjänst, grupps strid, fördröjande fältarbeten och åtgärder mot förföljare med försvarsladdning.

Under nätterna omsattes sedan dessa utbildningar i praktiskt genomförande genom att soldaterna löste uppgifter som exempelvis rörlig och fast spaning, en uppgift som efter hand övergick till att som eldobservatör kunna leda in indirekt bekämpning mot fientlig luftlandsättning. Andra uppgifter som soldaterna löste var att genomföra eldöverfall mot fientliga underhållsförband, förstöra objekt samt att verka i områden som utsatts för insats med kemiska stridsmedel.

Efter övningen kan övningsledningen konstatera att soldaterna har visat prov på mycket god vilja och en god förmåga att tillgodogöra sig utbildning och att övningsmålsättningarna har uppfyllts. Detta innebär att förmågan till att lösa uppgifter i det nationella försvaret har stärkts och att ytterligare en pusselbit har fallit på plats för att skapa ett användbart och flexibelt krigsförband.

CBRN-kompaniet – vilja, kunskap och framåtanda!