SWEDEC EOD EXERCISE 2014

17-22 maj 2014 genomför Swedec för första gången en EOD-övning (Explosive Ordnance Disposal) för deltagare ur Ing 2, I 19 och Fjärde sjöstridsflottiljen. Övningen avses bli en årligen återkommande övning där även andra nationella myndigheter och organisationer på sikt skall erbjudas att delta.

Scenario från tidigare övning vid Swedec. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att ge grupper som röjer konventionell ammunition (CMD ) och improviserade bomber (IED) möjlighet att delta och öva sina färdigheter på en renodlad EOD-övning. Övningen syftar till att ställa grupperna inför ett antal realistiska moment i både lågrisk och högrisk miljö. Ytterligare ett syfte med övningen är att skapa förutsättning för ett forum där deltagare kan utbyta erfarenheter med varandra.

Det övergripande målet är att träna metoder och tekniker mot rådande hotbild från konventionell ammunition likväl som IED. Att få chansen att under realistiska förhållanden samöva grupper, testa materiel och organisation samt att öka förmågan till att lösa uppgifter genom samövning mellan sökgrupper och IED- och EOD-enheter är förstås viktigt för funktionen.

Momenten under övningen fokuserar mot EOD-enheter och de specifika arbetsmoment de utför, men även sök, ledning, rapportering och exploatering kommer att övas.