Övningen genomförs som en internationell övning med inbjudan till alla länder som deltar i European Defence Agency Project Team Countering Improvised Explosive Devices (PT C-IED) och länder där Sverige har bilateralt samarbete inom Counter-IED funktionen.

Första Bison Counter genomfördes 2013 i Holland. Detta år deltog fem nationer varav Sverige var en. Namnet Bison Counter kommer från den holländska 43:e mekaniserade brigaden vars symbol är en Bisonoxe.

Övningen 2016 genomförs under värdskap av Göta ingenjörregemente med stöd av Swedec (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum), Markstridsskolan, Ledningsregementet och Södra Skånska regementet. Deltagande förband är Skaraborgs regemente, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, Amfibieregementet, Luftvärnsregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen, Livgardet och Livregementets husarer. Utöver Sverige har 20 nationer anmält intresse att delta med förbandsenheter eller observatörer från alla försvarsgrenar. Internationella förbandsenheter kommer att vara EOD-grupper, sökgrupper, Wit-grupper (Weapons intelligens team) samt hundekipage.

Totalt beräknas cirka 1 000 soldater och sjömän delta på övningen.

Övningsområde och scenario

Övningen genomförs i två skeden, ett samträningsskede och ett förbandskede. Navet för övningen kommer att vara Skillingaryds skjut- och övningsfält med moment i Jönköping, Karlskrona och Eksjö. Scenariot kommer att innehålla såväl konventionella som asymmetriska hot.

Fakta om Counter IED

Counter IED, eller C-IED, är ett begrepp som innefattar olika åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från IED (improvised explosive device, okonventionell bomb). Exempel på åtgärder är en utvecklad hotbildsanalys, taktik- och metodutveckling, utbildning, forskning och materielanskaffning.

Bison Counter 2016

Deltagande förband från Sverige:

Fjärde sjöstridsflottiljen
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst
Göta ingenjörregemente
Ledningsregementet
Livgardet
Livregementets husarer
Markstridsskolan
Skaraborgs regemente
Södra skånska regementet
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC

Länder som deltar:

Australien
Belgien
Cypern
Danmark
Finland
Frankrike
Georgien
Irland
Italien
Lettland
Nederländerna
Norge
Portugal
Serbien
Slovenien
Tyskland
Ukraina
Ungern
USA
Österrike