Syfte, målsättning och scenario

Den övergripande övningsmålsättningen är att ”Öka markstridskrafternas förmåga att med kombinerade vapen verka i brigads ram och genom anfallsoperationer med stöd av flygstridskrafter slå en kvalificerad motståndare av kompanis - bataljons storlek”.

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Övningen kommer till stor del att koncentreras på att samöva olika funktioner inom brigaden men även förmågan att kunna samverka med flygstridskrafterna, såväl flyg som helikoptrar. Arméövning 2015 är ett viktigt steg på vägen för att öka den nationella försvarsförmågan för att kunna försvara Sveriges gränser och invånarnas trygghet.

Scenario

Sverige är i krig. Andra och tredje brigaden är mobiliserade och avvärjer luftlandsättning och landsättning i Stockholm- och Göteborgsområdet. Fienden Grannland gör en oväntad landsättning i Norrköping där man möter ringa motstånd och får i land en reducerad marininfanteribrigad samt en mekaniserad brigad. Den mekaniserade brigaden framrycker med hög hastighet och grupperar sig öster om Motala, i Skövde och söder om Örebro. Man bedömer att deras avsikt är att skära av landet och förhindra Sveriges brigader från att samlas i ett område.

Tredje brigaden, vars förband spelas i övningen, har till uppgift att anfalla fienden i Norrköping och söder om Örebro och förhindra att fiendens styrkor förstärks. Andra brigaden får till uppgift att bekämpa fienden väster och öster om Vättern.