41:a mekaniserade bataljonen

41:a mekaniserade bataljonen tillhör Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen är utrustad bland annat med stridsfordon 90 och ska ha förmåga att kunna verka inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Foto: Försvarsmakten

Den mekaniserade bataljonens huvudsakliga fokus är att lösa anfallsuppgifter både under dag och i mörker samt i alla terrängförhållanden. Detta upprätthålls under realistiska och utmanande övningsförhållanden på övnings- och skjutfält samt i moderna simulatorer.

Bataljonen är helt uppsatt av yrkesofficerare, reservofficerare samt deltidssoldater inom en mängd olika funktioner såsom besättningar till stridsfordon 90, stridsvagn 122, bandvagn, bärgare och lastbilar samt soldater inom skyttetjänst, spaning, ledning, stabsstöd, radaroperatörer, granatkastartjänst, underhållstjänst, sjukvård, teknisk tjänst och pionjärer. Dessutom tillkommer tidvis tjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

 

Verksamhet 2016

Bataljonsstaben är en kaderstab. Detta innebär att staben inte är fullt bemannad utan endast bemannad med nyckelkompetenser inom vissa funktioner såsom logistik, teknisk tjänst, sambands- och underrättelsetjänst. Under 2016 kommer staben att ”låna” kompanier från 42:a mekaniserade bataljonen och öva med dem i fält i syfte att utveckla förmågan att leda mekaniserad bataljon i fältmiljö. Under dessa övningar kommer också reservofficerare i staben att tjänstgöra.

Reservofficerare rekryteras i huvudsak ur den nuvarande reservofficerskår som P 4 förfogar över tillsammans med före detta yrkesofficerare som slutat eller slutar sin anställning i Försvarsmakten. Bataljonen har en stor andel reservofficerare i sin organisation, vilket gör rekryteringen av dessa till en avgörande framgångsfaktor.

Under 2016 fortsätter bataljonens kompanichefer arbetet efter förra årets övningar med att utveckla och träna sina kompanier. Kompanicheferna har ansvaret att leda, rekrytera, utbilda och öva egen personal bland annat vid krigsförbandskurser, fältövningar, befattningsövningar och taktiska utbildningsdagar. Bataljonsstaben, med rekryterade reservofficerare, fortsätter utvecklingen mot en komplett bataljonsstab genom ledningsövningar, fältövningar samt stabs- och taktikutbildning.

Conny Röjd
Tf Bataljonschef

 

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 368
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 346
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 430
  • Civilanställda: 127
  • Reservofficerare: 350
Så här har vi räknat