Att strida till sjöss ställer särskilda krav på både utrustning och manskap. Förtrogenhet med materiel, ordergivning och rutiner blir helt avgörande för att förbanden ska kunna behålla sin stridsduglighet under extrema förhållanden.

Sjöstridsskolan är Försvarsmaktens viktigaste enhet för utbildning inom hela det marina området, för all marin personal. Det innebär att vi utbildar inom allt från stridsledning, navigering och signalering till elektronik, sjukvård och matlagning.
Vår skonertdivision håller praktisk utbildning i sjömanskap och navigation med hjälp av segelfartygen HMS Gladan och HMS Falken.
Sjöstridsskolan har också ansvaret för de utvärderingar som görs efter övningar och incidenter inom marinen för att utveckla ledning, taktik och teknik för sjöstrid.

På Sjöstridsskolan finns också Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum. Här utbildar vi lättdykare och hjälmdykare åt både Försvarsmakten och civila uppdragsgivare. Här ligger också ansvaret för forskning inom dykerimedicin samt genomförandet av haveriutredningar efter dykolyckor.

Sjöstridsskolan har även ansvaret, tillsammans med FMV - Försvarets materielverk, för att all ny- och ombyggnation av fartyg levereras enligt Försvarsmaktens ställda krav. Det handlar om allt från uppgradering av ny mjukvara på några dagars jobb, till leverans av hela fartyg som tar många år.

Notiser Från Sjöstridsskolan

Svenskt dykprojekt växlar upp
25 november201509:22

Kustbevakningen och Försvarsmakten har beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer regionen framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

Projektet har sin bakgrund i olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia i Italien 2012. Olyckan innebar stora utmaningar för de italienska dykarna som deltog i räddningsarbetet. Vid en föreläsning i Karlskrona samma år berättade en representant för italienska försvarsmakten att arbetet hade kunnat göras bättre om de nationella dykeriresurserna kartlagts och om det funnits gemensamma rutiner för hur dessa resurser snabbt kan mobiliseras.

Det blev starten på det nationella projektet DykSMART som Kustbevakningen och Försvarsmakten bedriver under perioden 2013-2016. Syftet är att kartlägga och föra in data över Sveriges dykerikompetenser och dykutrustning i en databas tillgänglig för alla samverkanspartners samt att ta fram gemensamma manualer för räddningsarbetet, och att öva ihop. Förutom Kustbevakningen och Försvarsmakten omfattar idag projektet samtliga Räddningstjänster med dykare, och polisens dykgrupp. Målsättningen är att skapa ett nationellt centrum för kompetens och utveckling inom dykeri.

Internationell nivå

Med DiveSMART Baltic lyfts nu arbetet till en internationell nivå genom att omfatta hela Östersjöregionen.

- Vi är utomordentligt nöjda att vi fått förtroendet att leda utvecklingen inom en viktig del av krisberedskapen i Östersjön, och tar oss med glädje an utmaningen säger Dan Thorell, Chef för Avdelningen för Räddningstjänst och Sjöövervakning, Kustbevakningens Huvudkontor.

Målet med projektet är att:

 • Kartlägga och föra in data över kompetenser och utrustning i en databas tillgänglig för räddningsorganisationer runt Östersjön.
 • Ta fram rutiner för hur dessa resurser kan mobiliseras
 • Skapa utbildnings- och övningstillfällen
 • Ta fram gemensamma manualer för räddningsarbete
 • Studera räddningsutrustning och dykutrustning
 • Skapa möjligheter till kunskapsutbyte mellan professionella dykskolor och forskare inom dykeri och navalmedicin, runt Östersjön

Huvudsamarbetspartners

Kustbevakningen leder projektet och arbetet genomförs i samverkan med

 • Försvarsmakten
 • Finska gränsbevakningen
 • Sjöfartskontoret i Gdynia/Polska sjökrigsskolan
 • URSUK (finskt företag inom dykutrustningssektorn)
 • Cold Cut Systems (Sverigebaserat företag specialiserat på vatten-/sandskärmaskiner)
 • YRGO (Yrkesdykarskola i Göteborg)

Dessutom deltar The Royal Danish Naval Diving Centre och tysk sjöpolis.

Finansiering

Projektet kommer att pågå i tre år och finansieras dels med nu beviljade EU-medel, dels av deltagande myndigheter, organisationer och företag. Totalbudgeten är cirka 27 miljoner kronor .

Östersjöprogrammet är  EU:s program för territoriellt samarbete.

Sjöstridsskolan
Fakta Sjöstridsskolan
 • Förkortning: SSS
 • Ort: Karlskrona
 • Yrkesofficerare: 211
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 27
 • Civilanställda: 40
 • Reservofficerare: 10
Så här har vi räknat

Expandera

Officersaspiranter: 128 Uppdrag: Utbilda, träna, bedriva studier och försök samt utveckla taktik och teknik inom sjöstridsområdet.

Minimera

Karta