Vill du bli soldat på 12:e motoriserade bataljonen?

Här kan du läsa mer information om vad som händer efter att man blivit antagen som rekryt.

Blivande rekryter bär sin utrustning till den kasern de ska sova i de kommande månaderna. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Utbildningen bedrivs mellan 9-11 månader beroende på uttagning och omfattar grundläggande militär utbildning, befattningsutbildning och förbandsutbildning. De kategorierna som genomför 11 månader genomför även en gruppchefsutbildning alternativt en längre befattningsutbildning där tjänsten så kräver. Detta kan till exempel vara förare och skyttar till pansarterrängbilar eller mekaniker.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat söker du anställning som deltidsanställd soldat för inplacering vid någon av bataljonens avdelningar. Bataljonens avdelningar är: 120:a stabs- och understödskompaniet, 121:a, 122:a och 123:e skyttekompaniet samt 124:e trosskompaniet. Anställningen är begränsad i tid, inledningsvis till 6-8 år med en möjlighet till förlängning upp till maximalt 16 år.

Förutom en eventuell anställning som soldat kommer det efter utbildningen att finns möjligheter att kunna söka sig vidare som taktisk- eller specialistofficer inom Försvarsmakten, antingen som heltidsanställd eller deltidsanställd.

Nytt namn sprunget ur en trygg grund

Du har kanske inte hört så mycket om den 12:e motoriserade skyttebataljonen då det är ett av de två nya krigsförband som nyligen tillförts Försvarsmakten. Den 12:e motoriserade skyttebataljonen har sitt ursprung ur den tidigare Gardesbataljonen och sedan 2010 den 7:e lätta skyttebataljonen som har utvecklats vid Livgardet. Den 7:e lätta skyttebataljonen har varit en delad bataljon mellan Livgardet och förbandet K3 i Karlsborg. På Livgardet antar den resterande delen av 7:e bataljonen ny form och heter i fortsättningen den 12:e motoriserade bataljonen.

Soldatutbildningen

Den 12:e motoriserade skyttebataljonen har ett tydligt fokus mot infanteristrid. Bataljonen transporteras i pansarterrängbilar beväpnade med tunga kulsprutor men uppnår i huvudsak verkan avsuttet med burna vapensystem som eldhandvapen, pansarskott, granatgevär, kulsprutor, robotar och olika typer av minor. Bataljonen understöds av eget bataljonsartilleri med granatkastare. Detta innebär att utbildningen omfattar personlig färdighet, vapenutbildning, fordonsutbildning samt stridsutbildning. Som enskild soldat fyller man en viktig pusselbit för att helheten skall fungera.

Med anledning av bataljonens geografiska gruppering i anslutning till Stockholm kommer strid i bebyggelse att utgöra en naturlig del av innehållet i soldatutbildningen. Under grundutbildningen kommer soldatutbildningen fokusera på den avsuttna striden men även att hantera den komplexa striden i bebyggelse. Träningen sker stegrande genom personlig träning, träning i grupp och pluton samt mot kompani som ett system. Träningen avslutas med den krävande övningen Operation Stockholm. 

Framtid och gemensamma mål

I den framtida planeringen är ambitionen att redan från 2017 delta i arméns övningsserie och att bygga förbandets utveckling inom ramen för bataljonssystemet. Det innebär ett deltagande i större övningar och att bataljonen regelbundet genomför krigsförbandskurser samt krigsförbandövningar. Detta kommer kräva en kontinuerlig dialog med ordinarie arbetsgivare i syfte att frigöra möjligheter till deltagande och således personlig utveckling men inte minst bataljonens utveckling.

12:e motoriserade skyttebataljonen är beredda på att ge blivande rekryter den bästa och mest professionella utbildningen inom Försvarsmakten idag. Bataljonen har ett gemensamt tydligt mål i att utveckla den 12:e motoriserade skyttebataljonen att på bästa sätt kunna ingå i brigadsystemet men även att utgöra spetsen i att hantera den komplexa striden i bebyggelse. Infanteristriden och strid i bebyggelse ställer specifika krav på personlig kompetens och uthållighet vilket officerarna kommer att kräva av rekryter för en fortsatt delaktighet av förbandets utveckling. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat

Han ska bli soldat på 12:e