21. ingenjörbataljon

21.ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 211. stab- och trosskompaniet, 212. ingenjörkompaniet, 213. maskin/brokompaniet samt 214. ingenjörkompaniet.

Ingenjörsoldat. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Bataljonen är utrustad med bland annat ingenjörbandvagn 120, splitterskyddad bandvagn 410, pansarterrängbil 203 och splitterskyddade arbetsmaskiner. Bataljonen ska ha förmåga att kunna utföra kvalificerade fältarbeten inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Ingenjörbataljonens huvudsakliga uppgift är att understödja manöverbataljonernas strid med fältarbeten för rörlighet exempelvis minspaning och minröjning samt upprättande av tillfälliga förbindelser. Andra uppgifter omfattar fältarbeten för överlevnad eller övriga fältarbeten som befästningsarbeten och ammunitionsröjning.

Bataljonen består av yrkesofficerare och reservofficerare. En stor del av soldaterna i 21. ingenjörbataljon är heltidsanställda men det finns också deltidsanställda som tjänstgör under övningar och insatser. Soldaterna har en mängd olika funktioner såsom besättningar till pansarterrängbil 203, ingenjörbandvagn 120 och bandvagn 410. Andra funktioner är förare av tunga fordon och arbetsmaskiner samt soldater inom allmän ingenjörtjänst, ammunitionsröjning, brosystem, stabsstöd, underhållstjänst, sjukvård och teknisk tjänst. Dessutom tillkommer deltidstjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

Verksamhet 2016

Under året fortsätter bataljonen att utveckla och träna med de heltidsanställda soldater som finns vid 211. stab-och trosskompaniet, 212. ingenjörkompaniet och 213. maskin/brokompaniet. 212. ingenjörkompaniet samt delar av 211. stab-och trosskompaniet har genomfört vinterutbildning och övning Vintersol i Boden samt deltagit i övning Cold Response i Norge under första kvartalet. Andra kvartalet övar 21. ingenjörbataljonens stab vid två tillfällen vid olika ledningsövningar. 212. ingenjörkompaniet deltar i övning Våreld. Under hösten 2016 fortsätter 211. stab-och trosskompaniet att utbilda sig och öva med Försvarsmaktens nya ledningssystem

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat