Försvarsmaktsråd Småland

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra anställdadeltidssoldater att hitta en andra arbetsgivare, och även för våra heltidssoldater att få utbildning eller arbete efter tiden i Försvarsmakten. Därför samarbetar Ing 2 i Försvarsmaktsråd Småland med det omgivande samhället, inte minst näringsliv, högskola och kommuner – ett nätverk för att stärka Försvarsmaktens tillväxt och utveckling och som därmed bidrar till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling i Småland.

En soldat är en pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningssam, säkerhetsmedveten och lever Försvarsmaktens Värdegrund. En individ med utvecklad specifik yrkeskompetens vilken är användbar civilt. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Soldaten i fokus

Soldater vid Ing 2 ska kunna kvalitetssäkras med varumärket Soldat. En soldat är en pålitlig individ som är ansvarstagande och lojal, stresstålig och ordningssam, säkerhetsmedveten och lever Försvarsmaktens Värdegrund. En individ med utvecklad specifik yrkeskompetens vilken är användbar civilt.

Försvarsmaktsråd Småland

Försvarsmaktsråd Småland bildades genom att ett styrdokumentet med avsiktsförklaring undertecknades den 16:e september 2013 på Länsresidenset i Jönköping. De undertecknande parterna, vilka också är representerade i rådets ledningsgrupp, är.

Landshövdingen i Jönköpings län, ordförande i rådet
Chefen för Ing 2, Patrik Ahlgren
Chefen för SWEDEC, Ronnie Nilsson
Företrädare för Eksjö kommun, Annelie Hägg
Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Jönköpings län,
Regionchefen för Företagarna i Jönköping län, Frida Boklund
Ordföranden för Handelskammaren i Jönköpings län
Arbetsförmedlingen i Småland
Rektorn för Högskolan i Jönköping, Anita Hansbo

Rådet ska vara en plattform för att driva ut­vecklingsfrågor och hitta samverkansformer som syftar dels till att stärka Försvars­maktens fortsatta tillväxt, dels till att bidra till en positiv samhälls- och näringslivs­ut­veckling. Inledningsvis tar Försvarsmaktsråd Småland sitt avstamp i Jönköpings län men målsättningen är att samarbetsorganisationen under 2015 ska utvecklas för att omfatta alla tre Smålandslänen.

Arbetsgrupper gör jobbet

Rådet har fyra arbetsgrupper som har under inledningen av 2014 tagit fram handlingsplaner som nu verkställs i faktiska åtgärder på flera områden. Arbetsgrupperna har fått tydliga målsättningar att jobba efter men också mätpunkter på sitt arbete att förhålla sig till.

Arbetsgruppen för information, attraktion och yrkesval arbetar till huvudsak med att skapa goda förutsättningar för att huvudmålgruppen, ungdomar 18-25 år, nås av yrkesinformation från Ing 2. Ett gediget samarbete med främst skolor och yrkes- och studievägledare.

Uppgiften för arbetsgruppen för arbetskraftsutbyte och meritvärde är att implementera ett fungerande arbetskraftsutbyte gällande deltidssoldater mellan Ing 2 och andra arbetsgivare. Det ska vara attraktivt att anställa en soldat. Uppgiften är också att ta fram en modell för högskole- och yrkeshögskolestudier för heltidssoldater. Tunga representanter i denna arbetsgrupp är Branchorganisationen Företagarna, Svenskt Näringsliv, Handelskammaren i Jönköping, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Jönköping och Regionförbundet Jönköpings län.

Bo där man trivs, kunna komma till arbetet varje tjänstgöringsdag med rimliga pendlingsförhållanden, hitta en passande social miljö och ha möjlighet till fritidsaktiviteter efter behov är viktiga för en bra livssituation. Frågor rörande bostadsmarknad, pend­lings- och kommuni­kationsfrågor samt kulturliv hanteras av arbetsgruppen för boende, kommunikationer, social miljö och fritid.

För att kunna informera om och marknadsföra rådets arbete både internt och externt har arbetsgruppen för marknadsföring bildats. Arbetsgruppen har en bred representation från alla organisationer som ingår i rådets ledningsgrupp.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat