Så arbetar vi för miljön

Arbetet mot våra miljömål är högt prioriterat inom Försvarsmakten.
Miljömedvetenhet genomsyrar hela organisationen, från generaldirektörens planering av verksamheten till de dagliga övningarna på förbanden.

Tidig novembermorgon på Rinkaby skjutfält. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Miljöledningssystemet - stommen i vårt arbete

Försvarsmaktens miljöarbete regleras genom ett miljöledningssystem som infördes 2012. Systemet är en samling av instruktioner, rutiner och mål inom alla områden med anknytning till miljö. I miljöledningssystemet finns bestämmelser för hur Försvarsmakten arbetar med allt från transporter till kemikalier och upphandlingar.

Exempel på hur Försvarsmakten arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan är att vi ställer miljökrav vid upphandlingar. Försvarsmakten har även effektiviserat uppvärmningen och belysningen av våra fastigheter för att spara energi. Dessutom arbetar Försvarsmakten för att fossila drivmedel ska bytas till förnyelsebara alternativ.

Genom miljöledningssystemet kan vi följa upp våra miljömål och mäta vår verksamhets miljöpåverkan, såväl negativ som positiv. På så sätt kan vi se om vi lever upp till våra mål och göra förbättringar.

Från ÖB till miljöhandläggare på förbanden

Försvarsmaktens ytterst ansvariga representant för miljöarbetet är överbefälhavaren. Han fattar de övergripande besluten och avgör inriktningen för Försvarsmaktens miljöarbete. Chefen för produktionsledningen leder och samordnar Försvarsmaktens miljöarbete nationellt och internationellt. Planeringen och samordningen av miljöarbetet under chefen för produktionsledningen utförs på Högkvarterets miljöavdelning.

En viktig del i Försvarsmaktens miljöarbete utförs av de omkring 30 lokala miljöhandläggare som arbetar på förband över hela landet. De ser till att miljöledningssystemets riktlinjer efterföljs och att verksamheten på förbanden bedrivs enligt de miljötillstånd krävs enligt miljölagstiftningen. Andra viktiga uppgifter som miljöhandläggarna har är att bistå sina förbandschefer med råd om miljöfrågor och ge miljöutbildning till all personal vid förbanden.

Försvarsmaktens miljöledningssystem infördes 2012 och följer en internationell standard som heter ISO 14001. Det innebär att miljöledningssystemet utgår från ett antal standardiserade krav på miljöarbete, inom allt från hur miljörisker bedöms till hur avfall hanteras. ISO 14001 används av organisationer och företag i många olika länder. Att Försvarsmakten ska arbeta med miljöledningssystem enligt denna standard har bestämts av regeringen i ett regleringsbrev.