Infrastrukturärenden

Vissa av totalförsvarets riksintressen kan inte redovisas öppet, vilket gör det omöjligt för civila myndigheter att ta hänsyn till dem i sina planer. Därför remitteras större exploateringsprojekt till Försvarsmakten i planeringsskedet.

Nya vägar är ett exempel på ärende som kräver en remiss till Försvarsmakten. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Det hör till totalförsvarets natur att vissa uppgifter är hemliga. Till dessa hör detaljer kring byggnader, bergrum, vägar, farleder och annat som inte får spridas till allmänheten. Ibland utarbetar företag, kommuner och myndigheten planer som omedvetet riskerar att skada riksintresse för totalförsvarets militära del. Innan arbetet inleds måste alltid infrastrukturärenden remitteras till Försvarsmakten.

Exempel på ärenden som kräver en remiss till Försvarsmakten:

 • Nybyggnad av vägar samt ombyggnation av stora vägar
 • Järnvägar
 • Kraftledningar, såväl luft- och markkablar
 • Grus- och bergtäkter
 • Mineralbrytning
 • Tunnlar
 • Sjökablar
 • Muddring
 • Dumpning/utfyllnad i sjö/hav
 • Naturreservat och Natura 2000
 • Uppförande av nya telekommunikationsmaster samt inplaceringar i befintliga master.

Försvarsmakten analyserar remisshandlingar som innehåller:

 • Översiktskarta och/eller shape-fil (RT90 2,5 GonV)
 • Projektets skede i planeringsprocessen
 • Projektnamn, fastighetsbeteckning och kommun
 • Kontaktuppgifter

Infrastrukturremisser skickas till exp-hkv@mil.se alt. Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85, Stockholm. För allmänna frågor rörande Försvarsmakten och vindkraftverk med mera: infraremisser-hkv@mil.se.