För dig vid kommun eller myndighet

Genom planering och tillståndsgivning utvecklas samhället. Detta kan medföra påverkan på riksintressen för totalförsvaret. För att kunna tillgodose riksintressena måste Försvarsmakten därför remitteras i flera typer av ärenden.

Foto: Försvarsmakten
Foto: Åkesson & Curry (illustration)

Svenska kommuner och länsstyrelser har ett välutvecklat system för samarbete där remissförfarandet är en viktig beståndsdel. Alla som berörs i ett ärende, så som tillstånd för nya vindkraftverk, bygglov för en ny bostad eller anläggandet av en ny tunnel med mera, ges möjlighet att yttra sig över hur projektet påverkar just dem.

För Försvarsmaktens del medför detta remisser från olika instanser i olika skeden av projekt. Försvarsmakten försöker ofta delta så tidigt som möjligt i projekten. Det ökar möjligheten att nå en lösning där både utveckling av samhället och bevarande av riksintressena kan tillgodoses. De faktorer som Försvarsmakten tar hänsyn till vid bedömningen av projekt och planer utgår alltid från de behov som myndigheter inom totalförsvarets militära del har. Påverkan på tekniska system, myndighetens dagliga verksamhet så som flyg- eller vapenövningar är exempel på funktioner som konstituerar riksintresse och som bedöms i förhållande till det enskilda ärendet när det remitteras till Försvarsmakten.

Bygglov och förhandsbesked

Bygglov och förhandsbesked som medger höga objekt av något slag, så som vindkraftverk, master eller höga byggnader, måste alltid remitteras till Försvarsmakten för samråd. För övriga bygglov och förhandsbesked gäller att alla lovärenden som berör de influensområden som pekats ut av Försvarsmakten skall remitteras till myndigheten.
De lovärenden som berör höga objekt analyseras bland annat utifrån flygsäkerhet och förutsättningarna för de tekniska systemen. Lovärenden som berör områden inom influensområdena analyseras till exempel utifrån bullerpåverkan från Försvarsmaktens verksamhet inom områdena.

I en remiss av ett bygglov måste följande ingå för att Försvarsmakten ska kunna göra en bedömning:

  • Översiktskarta
  • Gatuadress och fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av byggnaden idag samt förslag till om- eller tillbyggnaden alternativt information om nybyggnation. För bostäder bör boarean framgå, både befintlig och tillkommande

För telekommunikationsmaster och inplaceringar tillkommer ytterligare faktorer, se remissblanketter.

Försvarsmakten lämnar yttrande till kommunen med en kopia till länsstyrelsen. Se redovisningar av aktuella influensområden under Riksintressen.

Översiktsplaner

I kommunala översiktsplaner ska riksintressen enligt miljöbalken redovisas. Riksintressena för totalförsvarets militära del består av geografiska områden och funktioner som dels kan redovisas öppet, dels områden och funktioner som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Länsstyrelsen samordnar statliga myndigheters synpunkter på översiktsplaner. Eftersom hela landet påverkas av delar av totalförsvarets riksintressen måste Försvarsmakten beredas möjlighet till samråd för alla översiktsplaner. Detta gäller även tematiska tillägg och fördjupningar.
Försvarsmaktens handläggning av ärendena underlättas om filer bifogas i PDF. För översiktsplaner som omfattar förslag till vindbruksområden ser Försvarsmakten gärna att shape-filer för dessa bifogas. Försvarsmakten lämnar yttrande till länsstyrelsen med en kopia till kommunen.

Detaljplaner

Detaljplaner som medger höga objekt av något slag, så som vindkraftverk, master eller höga byggnader, måste alltid remitteras till Försvarsmakten för samråd. För övriga planer gäller att alla planer som berör de områden som pekas ut som influensområden måste remitteras till Försvarsmakten. Dessa kan gälla exempelvis bostäder, skolor, naturområden eller andra typer av verksamheter. De planer som berör höga objekt analyseras bland annat utifrån flygsäkerhet och förutsättningarna för de tekniska systemen. Planer som ligger inom influensområden analyseras till exempel utifrån bullerpåverkan från Försvarsmaktens verksamhet inom områdena. Försvarsmakten lämnar yttrande till kommunen med en kopia till länsstyrelsen. Se redovisningar av aktuella influensområden i Försvarsmaktens riksintressekatalog.

Tillståndsprövningar och övriga ärenden

För alla ärenden som rör höga objekt måste samråd ske med Försvarsmakten. Övriga ärenden som myndigheten önskar på remiss är inrättande av naturreservat eller förslag till Natura 2000-områden, arbetsplaner för mineralprospektering, inrättande av kraftledningar, sjökablar och grus- och bergtäkter.

Det hör till totalförsvarets natur att vissa uppgifter är hemliga. Till dessa hör detaljer kring byggnader, bergrum, vägar, farleder och annat som inte får spridas till allmänheten. Ibland utarbetar företag, kommuner och myndigheter planer som omedvetet riskerar att skada riksintressenas funktion. Läs mer under infrastrukturärenden.