För dig som privatperson

Samhället är i ständig förändring och det kan påverka totalförsvarets riksintressen. Därför måste Försvarsmakten få möjlighet att yttra sig i plan- och lovärenden innan spaden sätts i jorden. För dig som privatperson förmedlas den nödvändiga samverkan i de flesta fall genom kommunen.

Foto: Bjarne Svensson/Försvarsmakten

Svenska kommuner och länsstyrelser har ett välutvecklat system för samarbete där remissförfarandet är en viktig beståndsdel. Alla som kommer att beröras av lokala projekt som till exempel en ny byggnad, ett vindkraftverk, en väg eller dylikt måste få en chans att yttra sig om hur planerna påverkar just dem.

För Försvarsmakten innebär det remisser inom olika nivåer och inom ett brett spektrum av ärenden. Försvarsmaktens roll som remissinstans fyller två viktiga funktioner. Dels bidrar remisshanteringen till en rikstäckande översikt om vad som planeras runt om i landet. Med det som grund genomförs analyser om planerna skulle kunna orsaka påtaglig skada för något at totalförsvarets riksintressen. Dels kan Försvarsmakten stötta kommuner och länsstyrelser som saknar kunskap om hur riksintressena för totalförsvarets militära del påverkar det lokala plan- och lovgivningsarbetet. Buller från militär verksamhet vid flygplatser och skjutfält kan nämligen påverka innehållet i deras planer för bostäder, skolor och vårdinrättningar.

De riksintressen som kan påverka kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog.