Bygglov, förhandsbesked och planärenden

Störningskänslig bebyggelse i form av bostäder, vård- och skollokaler liksom höga byggnader kan på sikt försvåra totalförsvarets nyttjande av anläggningar och områden.

Kraftledningar kan riskera att påverka riksintresset för totalförsvaret. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten kan, med hänsyn till försvarssekretess, inte alltid redovisa den exakta positionen för placering av känsliga installationer som nyttjas av totalförsvaret. Det är av den anledningen som hela landets yta utgör område där samråd måste genomföras med Försvarsmakten avseende höga byggnader.

Kommuner måste remittera alla förhandsbesked, bygglov och planärenden som behandlar höga objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse samt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Definitionen av sammanhållen bebyggelse i detta sammanhang utgår från Lantmäteriets karta i skala 1:250 000 (röda kartan) och de områden som där utgörs av gula ytor. Höga objekt kan vara master, vindkraftverk, skorstenar, byggnader med mera. Läs mer under Vindkraftverk och andra höga objekt.

För de områden där störningskänslig bebyggelse kan medföra påverkan på Försvarsmaktens verksamhet på sikt finns influensområden utpekade. Dessa influensområden omger de anläggningar eller områden där Försvarsmakten och andra myndigheter under Försvarsdepartementet bedriver verksamhet som medför buller. Det kan röra sig om ljud från flyg-eller båtverksamhet, skottljud eller ljud från sprängningar.

Om ny störningskänslig bebyggelse tillkommer inom de områden som utsätts för bullret, föreligger risk att verksamheten på sikt måste förändras för att tillgodose de regler som finns kring buller. En utbyggnad av exempelvis bostäder inom influensområdet för ett skjutfält, kan därmed medföra skada på riksintresset som i det fallet utgörs av möjlighet till övningar på fältet. Kommunen måste remittera alla förhandsbesked, bygglov och planärenden som ligger inom influensområdena för samråd till Försvarsmakten. Läs mer under För dig vid kommun eller myndighet och Riksintressen .