Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Övning JC-13, bataljonsstrid Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Övning JC-13 Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Försvarsmaktsråd Gotland
10 januari201713:04

Nu bildas Försvarsmaktsråd Gotland som ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det omgivande samhället. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.

Försvarsmaktsråd Gotland bildas på motsvarande sätt som på andra orter där Försvarsmakten är etablerat. Rådets utgångspunkt är Försvarsmaktens etablering av permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför för det omgivande samhället.

Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

I rådet sitter representanter för Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.

Media inbjuds att delta vid undertecknandet av styrdokumentet för rådets arbete.

Frågor: Anne-Lie Sjögren,  0500-46 50 00

Brigadstaben på fältövning
16 september201613:55

Under veckan som gått har 2:a brigadstaben genomfört en fältövning som förberedelse inför arméns stabs- och sambandsövning (ASSÖ) 16. Den kontinuerligt tjänstgörande personalen tillsammans med ett antal reservofficerare har fördjupat sig i funktioner som fältarbeten, indirekt bekämpning och logistik.

Foto: Försvarsmakten

Hela brigadstaben övades i våras under övningen Brigstri 16 och ASSÖ 16 är nästa övning då hela staben är inkallad.

- Då kommer alla öva tillsammans med våra direkt underställda förband samt våra sidoordnade förband i armén. ASSÖ 16 är ett viktigt steg i brigadstabens fortsatta träning inför Aurora 17 då vi skall leda 2:a brigadens förband under genomförandet av en markoperation inom ramen för en försvarsmaktsgemensam operation, säger Stefan Eriksson, stabschef på brigadstaben.

Skaraborgs regemente övar tillsammans med finsk bataljonsledning
21 januari201608:10

Under en vecka åker delar av vår bataljonsledning till Finland för att tillsammans med en finsk bataljonsledning öva ledningsförmåga. De ska ingå i en nordisk bataljon under en kommande stor övning i Norge.

Från Skaraborgs regemente deltar bataljonchefen Magnus Frykvall och åtta medlemmar ur hans bataljonsstab. Ledningsträningsövningen, som genomförs hos finska Pori Brigade i Säkylä i Finland, är en del i förberedelserna inför den multinationella övningen Cold Response 2016.

Media inbjuds att träffa överstelöjtnant Frykvall inför avresan.
Tid: Torsdag 21 januari kl.10.00
Plats: Vakten Skaraborgs regemente
För inpassering anmäl deltagande till informatör Joakim Elovsson, 072-964 06 81

Ledningsträningsövningen genomförs i lektionssalsmiljö och har som syfte att testa gemensamma orderverk och förbereda sig för att tillsammans agera i den nordiska bataljonen som ska övas under kommande övning Cold Response.

Cold response 2016 leds av norska försvaret och syftet är att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. I övningen ingår bland annat två multinationella brigader, en svensledd och en norsk ledd. Den svenskledda brigaden består av en bataljon från Norrbottens regemente, en nordisk bataljon med bla ett kompani från Skaraborgs regemente och en nordamerikansk bataljon.

Övningen bedrivs inom ramen för ”Partnerskap för fred”. Det kommer ingå runt 16 000 personer från tolv olika nationer.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 368
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 346
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 430
  • Civilanställda: 127
  • Reservofficerare: 350
Så här har vi räknat
Karta