Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Gammal tradition tillbaka på regementet

Sedan 1982 har värnpliktiga soldater vandrat i fackeltåg till julvesper i Vårfrukyrkan i Enköping. När värnplikten lades vilande, upphörde även traditionen. Tills nu. I år har åter igen soldater vandrat till kyrkan, men denna gång är det rekryter ur grundutbildningen som håller i facklorna.

Ledningsregementets fackeltåg
Fyra plutoner rekryter marscherar i fackeltåg till Vårfrukyrkan i Enköping för traditionsenlig Julvesper. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

Fackeltåg med trumslagare och regementets fanvakt till kyrkan med årskullen av soldater är en tradition som sträcker sig tillbaka från P 1 tiden i Enköping. S 1 Upplands regemente genomförde därefter fackeltåg och julvesper i Vårfrukyrka under mer än 25 år, 1982-2008.

I år har vi återigen rekryter kvar över juluppehållet varför Ledningsregementet återupptar traditionen med att gå fackeltåg och genomföra julavslutning i Vårfrukyrka (Julvesper). Marschen från regementet till kyrkan gick genom de centrala delarna av Enköping och en stor mängd Enköpingsbor kantade gatorna vilket deltagarna från regementet kände stor uppskattning för.

I år avtackade även chefen för Ledningsregementet en pluton rekryter (27 st) som avslutar sin utbildning den 16 december efter 11 månader och detta med en medaljceremoni som avslutning på vespern i kyrkan.

Ledningsstridsskolan världsledande i övningsmetodik

Överstelöjtnant Carl-Fredrik Kleman har tilldelats Natos vetenskapspris för sitt arbete med metodutveckling för användning av simuleringsverktyg vid ledningsträningsövningar.

Natos vetenskaps- och teknikorganisation STO belönar överstelöjtnant Kleman för effektiva metodlösningar som förenar teknik och individer i storskaliga ledningsövningar.

Kombinationen teknik och metod möjliggör för staber att på ett realistiskt och kostnadseffektivt sätt öva i olika scenarier.

En motor i metodutvecklingen har varit de internationella övningarna Viking och Combined Joint Staff Exercise (CJSE), där olika stabselement och högkvarter från Nato, FN och EU samövas simultant, med upptill 2500 deltagare.

Övningsmetoden kommer nu att standariseras inom Nato och ligga till grund för hur organisationen genomför ledningsövningar. De spelmetoder som utvecklats vid Ledningsstridsskolan kommer framgent att användas i kommande övningar med nationellt fokus.

Råd för dialog skapat på Härads skjutfält

Ett Häradsråd har bildats i Strängnäs. Syftet med rådet är att sprida information om Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet och att vara ett forum för dialog med medborgarna i Strängnäs.

Häradsråd bildat i Strängnäs. Från v. Greta Backteman, Generalläkaren, Robert Öjermark, Generalläkaren, Per Bäckman, kommunchef Strängnäs kommun, Jan-Olov Hedqvist, Fortifikationsverket, Mattias Hanson, chef Ledningsregementet. Foto: Therese Timpson/ Försvarsmakten

Den 24 november genomfördes en medborgardialog i Härads bygdegård och efter dialogen bildades formellt det nya Häradsrådet.

I punkt 9 i miljötillståndet för Härads skjutfält står att läsa:För samråd i kontrollfrågor rörande skjutverksamhet, inklusive hur information ska lämnas till allmänheten om verksamheten, ska finnas en samarbetsgrupp i vilken ska ingå representanter för Försvarsmakten, Strängnäs kommun och tillsynsmyndigheten. Till arbetsgruppen kan andra personer knytas.

Tillsynsmyndighet till Försvarsmakten är generalläkaren och från deras stab närvarande Greta Backteman och Robert Öjermark. Från Strängnäs kommun deltog Per Bäckman, kommunchef. Även representant från markägaren, Fortifikationsverket, deltog i mötet i form av regionchef Jan-Olov Hedqvist.

Rådet kommer nu att sammanträda minst 2 gånger per år och Försvarsmakten är sammankallande. Det första mötet för Häradsrådet kommer att äga rum i mars 2017.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat
Karta