Försvarsmaktens transportkontor, som är en del av FMLOG, samordnar Försvarsmaktens transporter runt om i världen. Foto: Försvarsmakten
FMLOG-personal lämnar över packad materiel till det förband som har fått i uppgift att transportera sakerna vidare. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Avveckling av förbandet ME 04 ombord på HNLMS JOHAN DE WITT Ombord fanns en stödstyrka från FMLOG som ansvarade för att ta emot och packa materielen inför hemfärd till Sverige. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
FMLOG:s enhet Operativa Ledningstekniska bataljonen var med och byggde upp elsystemet på den svenska campen i Mali. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

FMLOG är det förband som sköter Försvarsmaktens logistik vilket innefattar en mängd olika uppgifter. Bland annat är det FMLOG som ser till att transporter och kommunikation fungerar inom Försvarsmakten, att våra förband har rätt materiel och att den hålls i gott skick. 

Förbandschefen och FMLOG:s stab finns i Stockholm, men förbandet finns utspritt över hela landet, huvudsakligen på de platser där Försvarsmakten har annan verksamhet. FMLOG är ett försvarsgemensamt förband vilket betyder att vi stödjer förband, skolor och centrum i hela Försvarsmakten. FMLOG bidrar även med ett logistikförband till Försvarsmaktens internationella insatser.

Insatsförbandet FMLOG

Den 1 januari 2015 påbörjade FMLOG arbetet med att insatsorganisera förbandet. När insatsorganiseringen är klar ska FMLOG kunna lösa sina ordinarie uppgifter i både fred, kris och krig. I och med detta har flera olika arbeten inom organisationen påbörjats. Bland några kan nämnas krigsplacering av personal, kombattantutbildning av personal, behovssättning av materiel, översyn av olika lokaliseringar samt övningar för att kunna öva förbandets uppgifter i annan miljö än vid våra ordinarie stabsarbetsplatser och servicecenter.

Notiser Från Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Civil-militärt samarbete inför Aurora
23 maj201716:09

Det är inte bara Försvarsmakten som planerar inför den stora övningen Aurora som genomförs i september. Försvarsmaktens civila samarbetspartners är också inblandade. En sådan är företaget Logent som administrerar och förmedlar olika sorters transporter till och från Försvarsmakten.

Inför och under Aurora är de operativa transporterna en framgångsfaktor. Hela och delar av förband liksom materiel ska transporteras från olika delar av Sverige till de platser där de behövs. Även de utländska förbanden som deltar kommer att behöva förflyttas. Detta kommer att ske med järnväg, på landsväg, till sjöss och med flyg.

Det företag som bistår Försvarsmakten med transporterna på land och fungerar som så kallat kontrolltorn är Logent. Försvarsmaktens avtal med Logent innebär att de ser till att det finns ett fungerande system där Försvarsmakten kan beställa de transporter som behövs, att de transporterna verkställs av Logents leverantörer och att de sedan faktureras på korrekt sätt. Det gäller både mindre sändningar som paket och stora som container eller stridsfordon som behöver specialfordon.

Birger Blomdahl har varit ansvarig för avtalet med Försvarsmakten:

– Det är mycket som är annorlunda när vi hanterar en stor övning som Aurora. Under de veckorna som övningen pågår har vi lika många tunga transporter som vi normalt har på ett år. Vi har till exempel sopat rent hela Sverige på tunga transportfordon.

Något annat som Birger Blomdahl pekar på är nödvändigheten av tidsprecision.

– Normalt kanske vi har 2 dagar på oss att lasta och lossa. Nu har vi exakta tider med en minutprecision. Och det måste fungera. Alla parter måste vara införstådda med det.

Det är inte bara i planeringen som Logent deltar. De kommer även att ha personal med under övningen.

– Det kan uppstå problem som ska lösas men det kan också ske ändringar av övningstekniska skäl. Om man till exempel ”spränger” en bro någonstans så måste transporterna ändras eller plötsligt behövs fler transporter. Då är vi där och kan ordna det.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 158
  • Civilanställda: 958
  • Reservofficerare: 16
Så här har vi räknat
Karta