Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Samövning ökar förmågan till flygunderstöd
23 maj201715:58

Via radion får JAS piloten order om att släppa bomber i målområdet. På avstånd men med full uppsikt över målområdet står regementschefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne som för dagen besöker övningen för att se mer av när Forward Air Controller Training and Evolution Cell, FACTEC övar sina förmågor.

Major Fredric Skogenäs, FACTEC tycker det är positivt i att regementschefen är ute i verksamheten och ser den aktuella övningen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Det dröjer inte lång stund innan planet dyker upp över horisonten och flyger mot målet i hög hastighet för att släppa bomben. Övningen är ett samarbete mellan Artilleriregementet, A 9 och Norrbottens Flygflottilj, F 21 med understöd av Försvarets materielverk, FMV och syftar till att bedriva direkt flygunderstöd mot en kvalificerad motståndare.

JAS-planet har lika snabbt som det dök upp på himlen försvunnit ut från horisonten. Kvar i luften finns bomben som med hjälp av laserbelysning från marken träffar mitt i målet. Major Fredric Skogenäs är sektionschef för FACTEC och tillika övningsledare. Han bidrar under övningen med sina erfarenheter inom ämnet. Efter genomfört anfall går han och regementschefen ner i målområdet för att granska resultatet. De båda är mycket nöjda när de återvänder till sin observationsplats för att där övervaka nästa flyganfall. Genom snöbyarna genomförs nästa anfall med mycket gott resultat.

–Metoderna är utvecklade för att inte vara väderkänsliga vilket har gått att bevisa under övningen, säger Fredric Skogenäs.

FORTSÄTTER UPPRÄTTHÅLLA KUNSKAPEN

Jonas Lotsne ser positivt på att regementet övar kontinuerligt och därigenom också fortsätter upprätthålla kunnandet inom direkt flygunderstöd. FACTEC är ett centra för utveckling av Close Air Support och är en underorganisation på Artilleriets stridsskola.

– Vi har sedan en längre tid satsat på utbildning och anskaffat utrustning för främst internationella insatser. I takt med ökat fokus på det nationella försvaret är det naturligt och enligt mig nödvändigt att vi genomför den typ av övningar som jag följt under dagen. Det handlar om att öva upp förmågan tillsammans med flygvapnet att integrera direkt flygunderstöd i markstriden, säger Jonas Lotsne och fortsätter med att personalen från A 9 och F 21 har gjort ett fantastiskt jobb.

Svensk trupp åter på finsk mark
7 december201612:35

Samarbetet med Finland växer sig starkare och under övningen Norther har Artilleriregementet deltagit mellan den 18-24 november. Övningen var ett delmoment av den finska värnpliktskullens artillerislutövning Army Fires Exercise och genomfördes på Rovajärvi skjutfält i norra Finland.

Det svenska och finska samarbetet växer sig starkare. Svensk truppen avfyrade under övningen finskt artilleri. Foto: Stefan Fredriksson/Försvarsmakten

Över 4000 deltagare med skjutande förband från samtliga finska artilleriregementen däribland raketartilleri, granatkastare och 122 och 130 millimeters artilleri omfattades av övningen. A 9 deltog med två eldledningsgrupper, en sensorledningsgrupp, en artillerilokaliserings-radargrupp samt officerare i den finska militärdistriktsstabens högkvarter. De svenska enheterna har varit organiserade direkt under militärdistriktsstaben och därmed inte ingått i någon av de finska stridsgrupperna.

Övning ger färdighet

Övningen inleddes för svensk del på fredagen med gruppering i ett av lägren på skjutfältet för att efter genomgång och ordergivning under lördagen utgångsgruppera för lösande av uppgift. Under söndagen startade skjutningarna och som förväntat blev det en trevande inledning som succesivt förbättrades positivt under dagen. Det var inte bara svårigheten med två länder och olika system som skapade problem, utan likaså vädergudarna försvårade skjutningarna. Temperaturen låg runt nollstrecket, dis och dimma blandat med regn och snö gjorde att målen tidvis inte gick att bekämpa. Övningen fortskred enligt plan och avrundades på onsdagen då truppen återsamlades i skjutfältslägret för återhämtning och förberedelser inför hemfärden.

Besök av försvarsministrar

Crescendo för övningen sker alltid på den sista övningsdagen då samtliga förband öppnar eld mot samma målområde. En syn som vi inte är van vid i Boden trots att vi nyligen kunde avge eld med hel artilleribataljon. I år deltog åtta stycken Multiple launch rockey system, 29 artilleripjäser, 24 granatkastare och en avancerad fordonsburen granatkastare (AMOS). För att ytterligare visa på det goda samarbetet med Finland så fick en av våra eldledningsgrupper delta och leda in eld från finska AMOS som grupperade och sköt snett framför åskådaläktaren. Finalskjutningen drar alltid en mängd åskådare och prominenta gäster från flera länder och i år var inget undantag. Både den finska och svenska försvarsministern besökte finalskjutningen.

Övningen är en förberedelse inför Nordic Artillery Exercise (NAX) som kommer att genomföras på Rovajärvi skjutfält i november 2017. NAX har genomförts nästan årligen sedan 2004 i olika utformningar. Senast artilleriregementet ledde eld i Finland var 2009 i Niinisalo och senast svenskt artilleri öppnade eld i Finland var 2005. Båda gångerna skedde skjutningarna inom ramen för NAX. Omvänt så deltog finska trupper från Jägarbrigaden så sent som för en månad sen vid en övning på Lombens skjutfält. De ledde då eld med svenska granatkastare från Norrbottens infanteriregemente, I 19. År 2017 kommer Artilleriregementet att utöka deltagandet på NAX till en reducerad artilleribataljon där vi för första gången skjuter skarpt med Archer utomlands. Under NAX 2017 eller Norther som övningen förmodligen kommer heta kommer även granatkastarförband från Amerikanska Marinkåren, artilleri och sensorer från Norge och observatörer från Danmark att delta. Samarbetet med Finland och de övriga nordiska länderna är inget nytt och därtill som synes ingen engångsföreteelse varvid NAX är planerat att genomföras vart annat år i framtiden och 2019 genomförs övningen i Boden och 2021 i norra Norge.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta