Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

A 9 ej inblandad i olycka
26 september201718:22

Dessvärre har det skett en olycka under försvarmaktsövning Aurora 17. Ingen från Artilleriregementet har varit inblandad i olyckan som skett vid Lästringe mellan Trosa och Nyköping. Samtlig personal från regementet har uppmanats att ringa hem.

Fallskada under övning
9 september201714:55

I den pågående Brigadunderstödsövningen har en soldat tillhörande Artilleriregementet, A 9 under arbete skadats vid en fallolycka från en ammunitionslastbil. Soldaten har skadat sin vänstra arm. Ambulans tillkallades och den skadade avtransporterades från olycksplatsen för vidare vård på sjukhus. Soldaten har själv kontaktat anhöriga och mår under omständigheterna bra.

Samövning ökar förmågan till flygunderstöd
23 maj201715:58

Via radion får JAS piloten order om att släppa bomber i målområdet. På avstånd men med full uppsikt över målområdet står regementschefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne som för dagen besöker övningen för att se mer av när Forward Air Controller Training and Evolution Cell, FACTEC övar sina förmågor.

Major Fredric Skogenäs, FACTEC tycker det är positivt i att regementschefen är ute i verksamheten och ser den aktuella övningen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Det dröjer inte lång stund innan planet dyker upp över horisonten och flyger mot målet i hög hastighet för att släppa bomben. Övningen är ett samarbete mellan Artilleriregementet, A 9 och Norrbottens Flygflottilj, F 21 med understöd av Försvarets materielverk, FMV och syftar till att bedriva direkt flygunderstöd mot en kvalificerad motståndare.

JAS-planet har lika snabbt som det dök upp på himlen försvunnit ut från horisonten. Kvar i luften finns bomben som med hjälp av laserbelysning från marken träffar mitt i målet. Major Fredric Skogenäs är sektionschef för FACTEC och tillika övningsledare. Han bidrar under övningen med sina erfarenheter inom ämnet. Efter genomfört anfall går han och regementschefen ner i målområdet för att granska resultatet. De båda är mycket nöjda när de återvänder till sin observationsplats för att där övervaka nästa flyganfall. Genom snöbyarna genomförs nästa anfall med mycket gott resultat.

–Metoderna är utvecklade för att inte vara väderkänsliga vilket har gått att bevisa under övningen, säger Fredric Skogenäs.

FORTSÄTTER UPPRÄTTHÅLLA KUNSKAPEN

Jonas Lotsne ser positivt på att regementet övar kontinuerligt och därigenom också fortsätter upprätthålla kunnandet inom direkt flygunderstöd. FACTEC är ett centra för utveckling av Close Air Support och är en underorganisation på Artilleriets stridsskola.

– Vi har sedan en längre tid satsat på utbildning och anskaffat utrustning för främst internationella insatser. I takt med ökat fokus på det nationella försvaret är det naturligt och enligt mig nödvändigt att vi genomför den typ av övningar som jag följt under dagen. Det handlar om att öva upp förmågan tillsammans med flygvapnet att integrera direkt flygunderstöd i markstriden, säger Jonas Lotsne och fortsätter med att personalen från A 9 och F 21 har gjort ett fantastiskt jobb.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta